Στην 1η Τροποποίηση που εκδόθηκε στις 2/6/2022 και αφορά στο Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων στήριξης έως και την Δευτέρα 04/07/2022 (ώρα 23.59).

Το Υπομέτρο παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες, από εξειδικευμένους γεωτεχνικούς συμβούλους.

Κάθε αγρότης δικαιούται μέχρι τρεις συμβουλές, διαφορετικού είδους, κατά την διάρκεια της διετούς υλοποίησης του προγράμματος.

Το κόστος των συμβουλών επιδοτείται απευθείας στον Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, χωρίς επιβάρυνση του παραγωγού.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών (περιλαμβάνει εργασία, ασφάλιση, μετακινήσεις, και έμμεσα κόστη) και το κόστος των σχετικών εργαστηριακών αναλύσεων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Τροποποίηση εδώ.

Η PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εγκεκριμένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών για την Περιφέρεια της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας με σκοπό της παροχή αγροτικών συμβουλών στο πλαίσιο εφαρμογής του Υπο-μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκομιδή οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».