Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοίνωσε την 2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER», για ιδιωτικές παρεμβάσεις και αφορά στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια.

Στην τροποποίηση ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr,  η 29η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να αποστείλουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και έως τις 14:00, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά.

Δείτε την Τροποποίηση εδώ.