Η εταιρεία Ι. ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ κορυφαία τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων ολοκλήρωσε πρόσφατα, με την συμβουλευτική καθοδήγηση της PROTYPON AE, την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, σύμφωνα μα το διεθνές πρότυπο ISO 27001: 2013.

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας με το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο, αποδεικνύει  τα εξής:

  • Τη δέσμευση της διοίκησης στην ασφάλεια των πληροφοριών και την συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα.
  • Την εφαρμογή των εσωτερικών ελέγχων για την ασφάλεια της πληροφορίας καθώς και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από την επιχείρηση.
  • Την συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων που αφορούν την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα κι εμπιστευτικότητα της πληροφορίας που διαχειρίζεται η επιχείρηση.
  • Την ύπαρξη κατάλληλων ρόλων κι αρμοδιοτήτων σχετικές με την ασφάλεια της πληροφορίας.
  • Την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των επιχειρησιακών συνεργατών και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης με τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, με την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας.
  • Τον περιορισμό του κόστους από πιθανή απώλεια δεδομένων λόγω εκδήλωσης περιστατικού ασφάλειας.
  • Αποτελεί τη βάση συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) (EE) 679/2016.

Τον πλήρη σχεδιασμό και ανάπτυξη των συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών υλοποίησε η εταιρεία συμβούλων PROTYPON, ενώ η επιθεώρηση πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης QMS.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου ISO 27001 δείτε εδώ.