Νέα έκδοση του Προτύπου IFS (IFS Food Version 6) αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές του 2012. Στα τέλη του 2010 ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του Προτύπου  IFS Food Version 5 έχοντς ως κύριους στόχους :

 • Την καθιέρωση περισσότερων στόχων
 • Την μείωση των επικαλύψεων και πλεονασμών
 • Τη βελτιστοποίηση της διατύπωσης των απαιτήσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο
 • Τη συμμόρφωση με το νέο καθοδηγητικό έγγραφο του GFSI (Guidance Document version 6)
 • Την βελτίωση των κανόνων που αφορούν τον καθορισμό της διάρκειας επιθεώρησης

Το νέο Πρότυπο IFS Food Version 6 έχει επεξεργαστεί με την πλήρη και ενεργή συμμετοχή γορέων πιστοποίησης, λιανοπωλητών και βιομηχανιών τροφίμων, μέσα από γκρουπ εργασίας από όλο τον κόσμο.

Κύριες αλλαγές του IFS Food Version 6

 • Ελαφρώς αναθεωρημένο σύστημα βαθμολόγησης, για την πιο ξεκάθαρη αναγνώριση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές
 • Σαφείς κανόνες για τον καθορισμό της διάρκειας των επιθεωρήσεων, μέσω πραγματικού υπολογιστικού εργαλείου, το οποίο θα υποδεικνύει στους φορείς πιστοποίησης την ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια ενός ελέγχου
 • Το Πρόγραμμα Ακεραιότητας (IFS Integrity Program), το οποίο δημιουργήθηκε το 2010 για την παρακολούθηση των επιδόσεων φορέων πιστοποίησης και επιθεωρητών, θα περιγράφεται στο νέο πρωτόκολλο επιθεώρησης
 • Εισαγωγή περισσότερων απαιτήσεων σχετικών με την Ποιότητα (π.χ. θρεπτικές αναλύσεις, έλεγχος βάρους, απαιτήσεις επισήμανσης κ.α.), καθώς και το Πρότυπο IFS εκτός από Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, αποτελεί και Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας
 • Απαιτήσεις αμυντικών μηχανισμών γύρω από τα τρόφιμα, όπως απαιτείται και από το νέο καθοδηγητικό έγγραφο του GFSI. Θα αναπτυχθούν αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τέτοιες απαιτήσεις, βάσει επικινδυνότητας και πάνω απ’όλα βάσει νομοθεσίας της χώρας προορισμού
 • Οι επιθεωρητές  IFS θα εγκρίνονται πλέον για είδη προϊόντων, αλλά και βάσει τεχνολογικού επιπέδου. Πρόκειται για νέα εισαγωγή στο Πρότυπο με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας των επιθεωρητών ακόμα περισσότερο σε προϊόντα και διεργασίες