Προδημοσιεύτηκε και αναμένεται στις 9 Σεπτεμβρίου η Πρόσκληση του Προγράμματος για την Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων και απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση.

Τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία πρέπει να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’  κατηγορίας) και εταιρείες υπό ίδρυση.

Λόγω της υπαγωγής στον Καν. ΕΕ 651/2014:

  1. Το πρόγραμμα πρέπει να έχει χαρακτήρα κινήτρου, δηλαδή οι επιδοτούμενες δαπάνες δεν μπορεί να έχουν γίνει πριν το πρόγραμμα
  2. Η ιδιωτική συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 200.000,00€ έως 5.000.000,00€.

Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα μέχρι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η κατανομή των πόρων έχει ως εξής:

ΠεριφέρειεςΔημόσια Δαπάνη
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα16.400.000,00
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη4.400.000,00
Αττική8.600.000,00
Στερεά Ελλάδα9.200.000,00
Νότιο Αιγαίο1.400.000,00
Σύνολο40.000.000,00

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος.