Μέχρι και 70% ενισχύονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης, μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης “Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών”.

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και της μείωσης κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια.

Προϋπολογισμός Προγράμματος : 30.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη)

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων : 20.2.2012 έως 18.5.2012

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις :

Α. Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος “49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης” και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.

Β. Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση που έχουν ιδρυθεί μετά την 30.3.2010 και λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.

Ύψος Επένδυσης – % Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000€ μέχρι 180.000€. Το ύψος της ενίσχυσης-επιχορήγησης ανέρχεται σε 25%, 45% και 70% ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης. Το υπόλοιπο μέρος του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :

▪ ανέγερση ή διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων

▪ προμήθεια παγίου εξοπλισμού

▪ αγορά οικοπέδου

▪ δαπάνες για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

▪ αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ

▪ δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα

▪ δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών

▪ δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού

▪ λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (μόνο για τις μικρές νεοσύστατες)