Επιδότηση επιτοκίου 50% για δάνεια πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος JEREMIE

Το JEREMIE είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” και αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των Μικρο-Μεσαίων Επιχείρησεων (ΜΜΕ).

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκ. €, εκ των οποίων τα 60 εκ. € προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από δύο τράπεζες που επιλέχθηκαν μέσω διαγωνισμού για το σκοπό αυτό (ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ).

Η επιχείρηση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος JEREMIE θα καταβάλλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου (ιδιωτική συμμετοχή), ενώ το ποσό του επιτοκίου στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις :

  • Είναι νεοσύστατες, δηλαδή κατά την ημερομηνία εγκρίσεως του δανείου θα πρέπει να λειτουργούν έως 36 μήνες από την ημερομηνία ίδρυσής τους
  • Ανήκουν στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (απασχολούν έως 50 εργαζομένους, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως 10 εκ. €)
  • Δεν υπερβαίνουν το όριο ενισχύσεων που θέτει ο κανόνας De Minimis, “περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας”

ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ :

Το δάνεις παρέχεται για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών :

  • για απόκτηση παγίων στοιχείων
  • για κεφάλαια επέκτασης δραστηριότητας (π.χ. δαπάνες προμήθειας α΄υλών και εμπορευμάτων, υπηρεσιών, με εξαίρεση δαπάνες λειτουργικών εξόδων, ενοικίων, μισθοδοσίας προσωπικού κ.λ.π.)

Το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως τις 100.000€, με διάρκεια έως 72 μήνες

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Το επιτόκιο δανεισμού καθορίζεται από την κάθε τράπεζα ως εξής :

  • Alpha Bank : το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, (σήμερα 5,40% + εισφορές του Ν. 128/75 0,6%), πλέον περιθωρίου από 0 έως 2,5 εκατοστιαίων μονάδων, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Το παραπάνω επιτόκιο εφαρμόζεται στο 50% του ποσού του δανείου, καθώς το υπόλοιπο παρέχεται άτοκο μέσω του Προγράμματος
  • Εθνική Τράπεζα : ξεκινά από 2,93%, λόγω της συγχρηματοδότησης με το Ευτρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 50%, πλέον της αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75 και διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Η λήξη προθεσμίας των αιτήσεων είναι :

  • Alpha Bank : 31.12.2012
  • Εθνική Τράπεζα : 31.10.2012

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος αναμένεται η διάθεση ενός ακόμη αντίστοιχου χρηματοδοτικού προϊόντος, το οποίο θα έχει ως μέγιστο δυνατό ποσό δανείου τα 25.000€ και θα αφορά μόνο τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (αριθμός απασχολούμενων μικρότερος των 10 ατόμων, κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. €)