Με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης αναμένεται εντός του 2ου 10ημέρου του Απριλίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 250 εκατ. €.

Το Μέτρο αποτελείται από 3 δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 4.2.1 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΔΡΑΣΗ 4.2.2 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά προϊόντα μη γεωργικά                                                                       

ΔΡΑΣΗ 4.2.3 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες (Περιλαμβάνονται και τελικά προϊόντα μη γεωργικά)

Δικαιούχοι για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

και για τη Δράση 4.2.3  οι επαγγελματίες αγρότες.

Τα όρια των προϋπολογισμών των αιτήσεων στήριξης ανά Δράση είναι τα εξής:

Δράση Κατώτατος  αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος  αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
4.2.1 100.000 € 10.000.000 €
4.2.2 100.000 € 5.000.000 €
4.2.3 50.000 € 300.000 €

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 50%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Θεσσαλία
Ήπειρος
Δυτική Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Κρήτη
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40%
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Αττική

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2. καθορίζεται ως εξής:

α) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000€ η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης.

β) για έργα άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.3. όταν

Α. το τελικό προϊόν είναι γεωργικό έχει ως εξής:

  • Μικρά Νησιά του Αιγαίου: 75%.
  • Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 50%.
  • Λοιπές Περιοχές: 40%.

Β. το τελικό προϊόν είναι μη γεωργικό, εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης.

Όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τους επιλέξιμους παραγωγικούς κλάδους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις προϋποθέσεις υποβολής και τη διαδικασία ένταξης

Μπορείτε να τις διαβάσετε στο αναλυτικό ενημερωτικό μας σημείωμα για το Μέτρο 4.2

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ