Εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Η παρούσα πρόσκληση είναι διευρυμένη σε σχέση με την προηγούμενη ως προς τις επιλέξιμες καλλιέργειες στη φυτική παραγωγή, καθώς έχουν προστεθεί τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα εσπεριδοειδή,  το επιτραπέζιο σταφύλι, η σταφίδα και τα αρωματικά –  φαρμακευτικά φυτά.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης σε μία Δράση ή και περισσότερες, μεταξύ των 4 Δράσεων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας των Υπομέτρων 11.1 (μετατροπή σε βιολογική παραγωγή) και 11.2 (διατήρηση βιολογικής παραγωγής).

Δράσεις

Αναλυτικά οι Δράσεις είναι οι εξής:

  • Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

            – Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής

              στη γεωργία

            – Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής

              στην κτηνοτροφία

  • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

            – Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

            – Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής

              στην κτηνοτροφία

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017.

Ενισχύσεις

Το μέγιστο ύψος ετήσιας ενίσχυσης για τη Δράση 11.1.1 κυμαίνεται ανά είδος καλλιέργειας από 122 (χειμ. σιτηρά) έως 900 €/Ha (πυρηνόκαρπα & επιτραπέζια σταφύλια) και για τη Δράση 11.2.1 κυμαίνεται ανά είδος καλλιέργειας από 120 έως 900 €/Ha.

Για τη Δράση 11.1.2 η μέγιστη ετήσια ενίσχυση για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha κυμαίνεται ανά κατηγορία ζώων από 211 (αιγοπρόβατα) έως 333  €/Ha (γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή) ενώ για τη Δράση 11.2.2 κυμαίνεται ανά κατηγορία ζώων από 247 έως 347 €/Ha.

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, απαιτείται να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.
  • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
  • Για τις δράσεις του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ & Π.
  • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,3 Ha για τις πολυετείς καλλιέργειες, σε 0,2 Ha για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 0,3 Ha για τις μικτές εκμεταλλεύσεις.
  • Όσον αφορά την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.
  • Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

         α) είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.

         β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης- αγροτεμαχίου, δράσεις

             των Μέτρων 10, 11 και 14.

         γ) είναι συνιδιόκτητα.

  • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.