Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την πρόσκληση του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020, που αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ύψους 14.000 ευρώ προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει 5.000 δικαιούχους.

Κριτήρια δικαιούχων

Δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 είναι τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

– Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

– Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

– Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.

– Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (ΟΧΙ νεοεισερχόµενοι).

– Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.

Διευκρινήσεις: Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών.

– ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 (Επαγγελματική Κατάρτιση) του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.

– Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµεύσεις και χρονικές προθεσµίες.

 Κριτήρια εκµετάλλευσης

– Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης.

Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.

– Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο µε 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ.

– Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

α. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο υποµέτρο 6.3

β. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υποµέτρο 6.3.

Μη επιλέξιµοι

– Τα Νοµικά πρόσωπα.

– ∆ικαιούχοι των υποµέτρων 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και 6.2 «Εκκίνηση για µη γεωργικές δραστηριότητες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

– Όσοι έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

– Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

– Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.3 καθώς και το προηγούµενο έτος του έτους αναφοράς.

– Όσοι είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

– Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες στο ΜΑΑE.

 Οικονοµική Ενίσχυση

– Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

– Η οικονοµική ενίσχυση χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων.

– Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη.

Περίοδος – Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης ξεκινά στις 4 Μαρτίου 2019 και λήγει στις 15 Μαΐου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και κατόπιν εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν το φυσικό έντυπο φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.