Η αρμόδια Αναπτυξιακή (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ) ανακοίνωσε στις 30 Μαρτίου 2021 την  2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων στα πλαίσια του CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου με ποσοστά επιδότησης 50% – 65%.

Οι περιοχές παρέμβασης βρίσκονται στις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας & Κορινθίας, και περιλαμβάνουν μη αστικές κοινότητες όπως παρουσιάζονται στο χάρτη:

 • Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 • Οι αιτήσεις στήριξης των δικαιούχων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 600.000 €
 • Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος De Minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη είναι 200.000€ στην τριετία.
 • Οι δικαιούχοι βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία ορίζονται διαφορετικά για κάθε υποδράση ανάλογα με τους αναπτυξιακούς στόχους.
 • Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της αιτήσεως
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
  1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης
  2. Αγορά, εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης)
  3. Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικού τύπου για μεταφορά προϊόντων, κάτω από 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
  4. Αγορά μέσων εσωτερικής μεταφοράς
  5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
  6. Δαπάνες εξοπλισμού όπως fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
  7. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας
  8. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, κάτω από 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
  9. Δαπάνες λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, branding κλπ
  10. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
  11. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)
  12. Υποχρεωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
  13. Αμοιβές προσωπικού αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης
  14. Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης
  15. Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης
  16. Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000, αποκλειστικά για ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες
  17. Δαπάνη κατασκευής οικίσκου ή συγκεκριμένου χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20 τ.μ.)
 • Είναι επιλέξιμες προς στήριξη επενδύσεις ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, και μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.

 

Για την Υποδράση 19.2.3.1 (Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν) είναι επιλέξιμοι οι τομείς:
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 • Γάλα.
 • Αυγά.
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία –διάφορα ζώα.
 • Ζωοτροφές.
 • Δημητριακά.
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Μοριοδοτούνται:

 1. Ποσοστιαία συσχέτιση με τους στόχους του τοπικού προγράμματος- 10 μονάδες
 2. Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης- 2 μονάδες
 3. Ο δικαιούχος είναι ≤ 35 ετών – 3 μονάδες
 4. Ο δικαιούχος είναι γυναίκα – 3 μονάδες
 5. Σχετικοί τίτλοι σπουδών- 3 μονάδες
 6. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο- 3 μονάδες
 7. Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων- 1 μονάδα
 8. Η διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων- 6 μονάδες
 9. Πολύ μικρή επιχείρηση- 4 μονάδες
 10. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάση προτύπου- 10 μονάδες
 11. Πρώτες ύλες παραγόμενες βάσει προτύπου- 2 μονάδες
 12. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων- 5 μονάδες
 13. Δαπάνες ΑΠΕ για εξοικονόμηση ενέργειας 20% του ΠΥ- 5 μονάδες
 14. Δαπάνες για εξοικονόμηση ύδατος 20% του ΠΥ- 3 μονάδες
 15. Ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης- 10 μονάδες
 16. Αύξηση θέσεων απασχόλησης- 6 μονάδες
 17. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/ εγκρίσεων/ αδειών- 7 μονάδες
 18. Οι υφιστάμενοι φορείς σε σχέση με τους υπο-ίδρυση- 2 μονάδες
 19. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)- 2 μονάδες

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 600.000,00€

Για την Υποδράση 19.2.2.2 (Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν) οι τομείς που είναι επιλέξιμοι είναι οι:
 • Zυθοποιία,
 • Eπεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός κλπ),
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων,
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων,
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντα αμπελοοινικής προέλευσης,
 • Μονάδες αξιοποίησης των παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής.

Μοριοδοτούνται:

 1. Ποσοστιαία συσχέτιση με τους στόχους του τοπικού προγράμματος- 10 μονάδες
 2. Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης- 2 μονάδες
 3. Ο δικαιούχος είναι ≤ 35 ετών – 3 μονάδες
 4. Ο δικαιούχος είναι γυναίκα – 3 μονάδες
 5. Σχετικοί τίτλοι σπουδών- 3 μονάδες
 6. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο- 3 μονάδες
 7. Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων- 1 μονάδα
 8. Η διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων- 6 μονάδες
 9. Πολύ μικρή επιχείρηση- 4 μονάδες
 10. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάση προτύπου- 10 μονάδες
 11. Πρώτες ύλες παραγόμενες βάσει προτύπου- 2 μονάδες
 12. Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων- 5 μονάδες
 13. Δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος 5%του ΠΥ- 8 μονάδες
 14. Ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης- 10 μονάδες
 15. Αύξηση θέσεων απασχόλησης- 6 μονάδες
 16. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/ εγκρίσεων/ αδειών- 7 μονάδες
 17. Οι υφιστάμενοι φορείς σε σχέση με τους υπο-ίδρυση- 2 μονάδες
 18. Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)- 2 μονάδες

Η ένταξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο  50% των επιλέξιμων δαπανών με όριο προϋπολογισμού τις 400.000,00€ (λόγω της μέγιστης καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία που ορίζει ο κανονισμός).

Οι προϋπολογισμοί συνολικής δημόσιας δαπάνης για κάθε υποδράση είναι οι ακόλουθοι.

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από 14/04/2021 και ώρα 13.00 έως 18/06/2021 και ώρα 15.00. Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τον φυσικό φάκελο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών.

Η τελική επιλεξιμότητα του δικαιούχου πρέπει να εκτιμηθεί κατά περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε ένα δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας του επενδυτικού σας σχεδίου.

Δείτε την προκήρυξη

 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.