Προκηρύχθηκε  στις 24 Μαρτίου 2021 η Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος» 2014 – 2020

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ελληνικό Δημόσιο και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις στο σύνολό τους:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και να έχουν εγκατάσταση και να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δαπάνες εντός της περιοχής εφαρμογής της Δράσης
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Το επενδυτικό Σχέδιο θα αφορά μόνο στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να λειτουργούν διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα, με την προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ ανανέωσης αυτής. Όπου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, υποβάλλεται έγγραφο απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του Επενδυτικού Σχεδίου, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε και με δανεισμό.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Να περιλαμβάνουν στο Επενδυτικό Σχέδιό τους, δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να δεσμευτούν, με Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα Επενδυτικά τους Σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υφιστάμενες ή νεοσύστατες που έχουν ως αντικείμενο οικονομικές δραστηριότητες μεταποίησης & τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί πριν την 01/01/2016 και διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί μετά την 01/01/2016 και διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Επιλέξιμοι Κλάδοι Δραστηριότητας

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς ενίσχυση θα αφορούν, ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές/υποστηρικτικές δραστηριότητες)
 • Παραγωγή/Επεξεργασία προϊόντων Διατροφής/Αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση)
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας, μέταλλα, χημικές ουσίες και προϊόντα κλπ)
 • Επεξεργασία μετάλλων
 • Χαρτοποιία
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού
 • Δομικά Υλικά
 • Ορυχεία – Λατομεία
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών

Επισημαίνεται ότι:

Με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

1.    επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ,

2.    επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

3.    ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ø  όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

Ø  όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,

4.    ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

5.    ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, έτσι ώστε οι εξαιρούμενες δραστηριότητες να μην λαμβάνουν ενίσχυση ήσσονος σημασίας.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.500.000 €, ενώ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις αθροιστικού προϋπολογισμού έως το 160% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 65% Δημόσια Επιχορήγηση, ενώ το 35% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου είναι Ιδιωτική Συμμετοχή.

 

Προϋπολογισμός/επενδυτικό σχέδιο

Από 50.000,00 € έως 300.000,00 €.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 3. Μεταφορικά Μέσα

        Δεν είναι επιλέξιμη η απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 1. Λογισμικά (εκτός του hardware)

        Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 5.000 €

         Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 6.000 €

         Δεν είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού

 1. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

         Το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμο

         Επισημαίνεται, ότι το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για Πιστοποιητικά Διαχειριστικού Συστήματος αυτής της

         κατηγορίας είναι 10.000€ και εξετάζεται διακριτά το εύλογο του κόστους.

 1. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση

         Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις

         εφημερίδες.

 1. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

     8. Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίησή τους στην παραγωγή προϊόντων και  υπηρεσιών

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29/03/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27/05/2021 και ώρα 15:00.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Δείτε αναλυτική ενημέρωση εδώ

Μπορείτε να δείτε αν οι ΚΑΔ της εταιρείας σας είναι επιλέξιμοι εδώ.

Διαβάστε την Πρόσκληση.