Την Τετάρτη 15 Μαρτίου ξεκινούν οι αιτήσεις των αγροτών για τα Σχέδια Βελτίωσης (4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022) σύμφωνα με την προκήρυξη, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έως και τις 16 Μαϊου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 180 εκατ. Ευρώ και η Δράση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με τις εξής προϋποθέσεις:

Φυσικά Πρόσωπα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Νομικά Πρόσωπα:

 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα.
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

 

Επιπλέον Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολόγηση για τα παρακάτω κριτήρια, εφόσον:

 • Η καλλιέργεια διαθέτει βιολογική/ ολοκληρωμένη (Global)/ΠΟΠ/ΠΓΕ πιστοποίηση
 • Μπορούν να εκδόσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές
 • Τεκμηριώσουν την ικανότητα κάλυψης του αιτούμενου προϋπολογισμού από 20%-50%
 • Υπάρχει κερδοφορία (μέσος όρος τριετίας μέσω Ε3)
 • Διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία άν των πέντε ετών (μέσω Ε3) και ηλικία έως 50 ετών
 • Διαθέτουν τίτλο σπουδών οποιουδήποτε αντικειμένου και τίτλο σπουδών γεωτεχνικού αντικειμένου
 • Είναι μέλη συνεταιρισμών, ομάδων ή οργανώσεων παραγωγών ΟΠ με περισσότερα από δέκα μέλη
 • Συμμετέχουν σε συμβολαιακή γεωργία
 • Βαθμολογούνται ειδικά τα είδη των επενδύσεων (αγορά όμορου αγροτεμαχίου σε ιδιόκτητο, επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό, εγκατάσταση νέων φυτειών, θερμοκήπια, ΑΠΕ)

 

Επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί σε παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022.
 • Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:
  • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 • Να πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά. Εξαιρούνται για χρονικό όριο μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές της Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ασφάλειας.
 • Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει:
  • Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα.
  • Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επιλέξιμες Επενδύσεις

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά γης.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού φορτηγού αυτοκινήτου.
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.
 • Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Οι επενδύσεις που προβλέπεται να ενισχυθούν θα πρέπει:

 • Να αφορούν καινούρια και αμεταχείριστα επενδυτικά αγαθά
 • Να μην έχουν ενισχυθεί και δεν θα ενισχυθούν από άλλη πηγή
 • Να χαρακτηρίζονται ως «γεωργικές», όπως προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (π.χ. μηχάνημα που ταξινομείται ως «γεωργικό» και όχι ως «μηχάνημα έργου»).
 • Να διαθέτουν κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την υποβολή αιτήματος πληρωμής για τις δαπάνες που προϋποθέτουν αδειοδότηση.

Όριο Ελάχιστης βαθμολογίας: 40

Μέγιστη Βαθμολογία: 100

 

Ύψος αιτούμενου προϋπολογισμού

Το όριο του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ορίζεται στα 150.000 ευρώ και μπορεί να αυξηθεί έως και 250.000 ευρώ εφόσον η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

 

 

Ποσοστά χρηματοδότησης

  ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ,

∆ΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ, ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ& ΚΡΗΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ
Με πληθυσμό έως 3.100

κατοίκους

Με πληθυσμό άνω των 3.100

κατοίκων

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή

επαγγελματικά προσόντα1 και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική

εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

80% 70% 60% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 80% 70% 60% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 80% 70% 50% 50% 50% 40%
Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές       75% 70% 50% 50% 40% 40%
1 Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη εδώ.

 

 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη και την προκήρυξη των προσκλήσεων όλων των προγραμμάτων και να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας.