Από 5 μέλη και χωρίς ελάχιστο τζίρο ξεκινά η αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ που υπογράφτηκε πρόσφατα. Πιο αναλυτικά η απόφαση προβλέπει την ύπαρξη, ανά τομέα αγροτικής παραγωγής, τουλάχιστον πέντε (5) φυσικών ή νομικών προσώπων μελών παραγωγών. Ειδικά για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.

Για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο είκοσι μέλη (20) και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Οργανώσεις Παραγωγών καθορίζεται σε 250.000 ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Οργανώσεων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή με την οποία καταργεί όλες τις προηγούμενες διατάξεις, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο στην ίδρυση και αναγνώριση νέων ομάδων παραγωγών που θα αποτελούνται πλέον και από λίγα μέλη, οι οποίες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά  αυτοτελή νομική οντότητα του εμπορικού (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ κ.α) ή συνεταιριστικού δικαίου, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούν επιλέξιμες μορφές χρηματοδότησης με ιδιαίτερα ευεργετικά ποσοστά χρηματοδότησης.

Η PROTYPON διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην οργάνωση και υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών και στην υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύσταση, υποστήριξη και χρηματοδότηση των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, σύμφωνα πλέον με τη νέα απόφαση.