Σε εφαρμογή είναι πλέον από τους περισσότερους φορείς πιστοποίησης η πιστοποίηση της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 22000:2018. Βάσει των απαιτήσεων του IAF (International Accreditation Forum) και του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), θα πρέπει όλα τα πιστοποιητικά των επιχειρήσεων που έχουν εκδοθεί με την προηγούμενη έκδοση του 2005 (ISO 22000:2005), να έχουν επανεκδοθεί το αργότερο μέχρι την 29 Ιουνίου 2021 με την καινούρια έκδοση, ανεξάρτητα με την περίοδο λήξης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Σε διαφορετική περίπτωση τα πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται έγκυρα.

Η PROTYPON ως κορυφαία εταιρεία συμβούλων στον τομέα διαχείρισης συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας, αναλαμβάνει με επιτυχία τον επανασχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου, με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην επιτυχή επαναξιολόγηση της νέας έκδοσης. Επισημαίνουμε ότι οι σημαντικότερες αλλαγές της νέας έκδοσης σε σχέση με την προηγούμενη είναι:

  • Επικεντρώνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας τροφίμων της κάθε επιχείρησης (Δημόσιες αρχές, καταναλωτές, εργαζόμενους κ.ο.κ.) και στις προσδοκίες τους
  • Επικεντρώνεται περισσότερο σε θέματα που αφορούν υπεργολαβικές διαδικασίες της κάθε επιχείρησης
  • Υιοθετείται νέα δομή του προτύπου (High Level Structure) που είναι κοινή για όλα τα νέα πρότυπα ISΟ, διευκολύνοντας έτσι μια επιχείρηση στην ενσωμάτωση πολλαπλών Συστημάτων Διαχείρισης.
  • Υιοθετείται Διεργασιακή προσέγγιση με βάση τη διακινδύνευση ‘Risk Based Thinking’ που διευρύνεται πλέον και στην επιχειρηματική λειτουργία. ‘Ετσι εκτός από τη γνωστή αξιολόγηση κινδύνου σε λειτουργικό επίπεδο (HACCP) εισάγεται και η έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου, όπου οι ευκαιρίες αποτελούν επίσης μέρος της έννοιας.
  • Εφαρμόζεται ο κύκλος PDCA παράλληλα με τον κύκλο Plan-Do-Check-Act. Έχοντας έτσι δύο ξεχωριστούς κύκλους που συνεργάζονται ο ένας καλύπτει το Σύστημα Διαχείρισης και ο άλλος καλύπτει τις αρχές του HACCP.
  • Ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις πρόσφατες εξελίξεις και έννοιες στα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και τον Codex Alimentarius .
  • Διαχείριση των αλλαγών που έχουν εντοπισθεί και σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα έκδοση του προτύπου υπάρχουν εδώ