Δημοσιεύτηκε το προσχέδιο της πρόσκλησης της Δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας»  για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 41 εκατομμύρια €.

Δικαιούχοι είναι συλλογικοί φορείς που είναι καταχωρημένοι στο εθνικό μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) και επιλέξιμη είναι η εφαρμογή των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 & 2.2 (3η έκδοση) για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Ο δικαιούχος ή τα ωφελούμενα μέλη δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από δύο διαφορετικές εθνικές ή ενωσιακές πηγές για τις ίδιες δαπάνες, δηλ. για δαπάνες που αφορούν στην συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας AGRO 2.

Επιλέξιμες είναι οι νέες συμμετοχές στο σύστημα ποιότητας AGRO 2, δηλαδή δικαιούχοι που έχουν ξεκινήσει την συμμετοχή τους στο σύστημα έως και τέσσερα έτη πριν από την αίτηση στήριξης. Η στήριξη παρέχεται για ετήσιες περιόδους («έτη υλοποίησης»), με ελάχιστη διάρκεια παραμονής στη δράση το ένα (1) έτος υλοποίησης. Με βάση την ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής κάθε δικαιούχου στο σύστημα καθορίζεται η διάρκεια της στήριξης, η οποία παύει με την συμπλήρωση πέντε (5) ετών συμμετοχής στο σύστημα.

Η ενίσχυση καλύπτει τις πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας AGRO 2. Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως α) το μοναδιαίο κόστος (ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά μέλος) που αντιστοιχεί στο μέγεθος ομάδας του δικαιούχου, επί β) τον αριθμό των επιλέξιμων ωφελούμενων μελών της ομάδας γεωργών.

Το ύψος του μοναδιαίου κόστους καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της ομάδας λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών που συμμετέχουν συνολικά στο σύστημα ποιότητας AGRO 2 για την πιστοποίηση της καλλιέργειας βαμβακιού.

 

Μέγεθος Ομάδας (αριθμός μελών) Μοναδιαίο κόστος (€ / γεωργική εκμετάλλευση)
5 – 25 856
26 – 50 711
51 – 75 654
76 – 100 621
101 – 125 602
126 – 150 589
151 – 175 578
176 – 200 571
201 – 225 562
226 – 250 558
251 – 300 554
301 – 400

540

 

Το ετήσιο ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται στον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια του έτους υλοποίησης πραγματοποιείται επιτυχώς η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2

Η PROTYPON βασιζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή του προγράμματος καθώς και τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Δείτε εδώ την προδημοσίευση της πρόσκλησης 

Δείτε εδώ λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προτύπου AGRO 2

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.