Ενισχύσεις που φτάνουν μέχρι και το 75% παρέχονται σε γεωργούς για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους, μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης.

Το συγκεκριμένο Μέτρο αφορά στην παροχή ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τόσο φυτικής όσο και ζωικής κατεύθυνσης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του αρχηγού της εκμετάλλευσης και τον τόπο κατοικίας/έδρας του.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα γεωργοί, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια :

 • Αντλούν το 35% του εισοδήματός τους από γεωργικές δραστηριότητες
 • Έχουν ως κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ ή διαφορετικά είναι μικροεπαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών διαμερισμάτων και ορεινών οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων ή μικρών νησιών μέχρι 3.100 κατοίκωβ=ν
 • Είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών
 • Είχαν κατά το 2009 ή την τελευταία τριετία μέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας 0,5 ΜΑΕ ή 0,25 προκειμένου για αροτραίες καλλιέργεις και για νησιά (εκτός Κρήτης και Εύβοιας)

Επίσης δικαιούχοι υπό προϋποθέσεις είναι και τα Νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) με γεωργική δραστηριότητα, τα οποία είναι ήδη συσταθέντα ή υπό σύσταση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Δαπάνες καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. γεωργικοί ανελκυστήρες, ενσιροδιανομείς, γεωργικά εργαλεία κ.α.)
 • Δαπάνες καινούιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων χαμηλής πίεσης και εξοικονόμησης ύδατος
 • Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
 • Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων
 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών
 • Δαπάνες αγοράς καινούριου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συντακτών αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής κ.α.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό της παρεχόμενης ενίσχυσης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε :

Νέος Γεωργός με έδρα :

 • Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους : ενίσχυση 75%
 • Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές – Περιοχές Natura : ενίσχυση 60%
 • Κανονικές περιοχές : ενίσχυση 50%

Λοιπά πρόσωπα με έδρα :

 • Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους : ενίσχυση 75%
 • Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές – Περιοχές Natura : ενίσχυση 50%
 • Κανονικές περιοχές : ενίσχυση 40%

Το υπόλοιπο ποσό που αφορά στην Ιδιωτική Συμμετοχή καλύπτεται από ιδία κεφάλαια του δικαιούχου ή/και από δανεισμό.

Τα προτεινόμενα Επενδυτικά Σχέδια αξιολογούνται συγκριτικά σε επίπεδο περιοχής, βάσει κριτηρίων βαθμολόγησης, τα οποία αφορούν στην αξιοόγηση :

 • του δικαιούχου
 • της γεωργικής εκμετάλλευσης
 • του επενδυτικού σχεδίου
 • της συμβολής του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Έπειτα από την αξιολόγηση και τη βαθμολόγησή τους, οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.