Σε συνέχεια της προδημοσίευσης του Υπομέτρου 6.1 των Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινιστική εγκύκλιος ως προς τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες.

Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης δικαιούχων στο Υπομέτρο 6.1 εκτιμάται ότι θα δημοσιευθεί στο τέλος του καλοκαιριού. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του Υπομέτρου 6.1 και των κριτηρίων ένταξης σε αυτό.

Δικαιούχοι

 • Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα, που εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση. Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία, ως “νεοεισερχόμενος” επαγγελματίας αγρότης
 • Μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου

Προϋποθέσεις

 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο Υπομέτρο 6.1 (2016).
 • Η υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης από τον υποψήφιο δικαιούχο κατά τα προηγούμενα έτη δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, αρκεί:
  • να έχει εγγραφεί ως “νεοεισερχόμενος” στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) εντός 12 μηνών πριν την αίτηση ενίσχυσης
  • να μην τηρεί τους όρους του “επαγγελματία αγρότη”

Νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης

Σύμφωνα με την ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης :

Α. Θα πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης

Β. Θα πρέπει να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του

Γ. Δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς του.

Μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες αγρότες και όσοι νεοεισερχόμενοι αγρότες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ΟΓΑ κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης ΜΑΑΕ στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, υπό τον όρο ότι καλύπτεται η ανά περίπτωση προϋπόθεση του ποσοστού του αγροτικού εισοδήματος. (<50% και 0-100%).

Επιλεξιμότητα Γεωργικής Εκμετάλλευσης

 • Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000€ και μέγιστο 100.000€. Δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού καλλιεργειών, εφόσον το σύνολο της τυπικής τους απόδοσης είναι εντός των ανωτέρω επιλέξιμων ορίων
 • Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
  • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
  • Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης
 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα του ΥΠΑΑΤ

Κριτήρια βαθμολόγησης

Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια βαθμολόγησης θα πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 45 πόντους (επί συνόλου 100). Εν τω μεταξύ, οριστικοποιήθηκαν από σχεδόν το σύνολο των Περιφερειών τα βαθμολογικά κριτήρια και τα είδη των εκμεταλλεύσεων, που θα λαμβάνουν μοριοδότηση για την ένταξη υποψηφίων στο Υπομέτρο 6.1, με την πλειονότητα να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας και των κηπευτικών.

Ποσοστό επιχορήγησης 100% και έως 22.000€

Το βασικό ποσό ενίσχυσης είναι 17.000€ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν φυτική-μικτή παραγωγική κατεύθυνση και θα φτάνει τις 22.000€ για εκμεταλλεύσεις στη ζωική παραγωγή (+2.500€) και για περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή μικρά νησιά (+2.500€).

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε τουλάχιστον 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

Ειδικές περιπτώσεις

Το ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη περισσότερων υποψηφίων στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών εξετάζει, συν τοις άλλοις, και τις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις :

 • Δικαιούχοι και με νεαρά δένδρα, αλλά με τη διπλάσια έκταση (50% παραγωγική δυναμικότητα), ώστε να πιάνουν το όριο των 8.000€ ως προς την “τυπική απόδοση”
 • Δικαιούχοι μπορούν να είναι φαντάροι και φοιτητές, εφόσον οι δεύτεροι έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ανά σχολή έτη φοίτησης (4 ή 5).