Εκδόθηκε η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», Η νέα ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 18/01/2018. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την προσθήκη νέων ΚΑΔ (Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας), καθώς επίσης και κάποιες σημαντικές αλλαγές στα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής/Ένταξης της Δράσης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Η PROTYPON έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων στον τομέα των τροφίμων και σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα ενημέρωσης, προβολής και προώθησης, διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη – υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις Προδιαγραφές και τα Δικαιολογητικά της Δράσης, μπορείτε να ενημερωθείτε στο Αναλυτικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.

Δείτε παλαιότερη ανάρτηση, εδώ.

Δείτε την Τροποποίηση, εδώ.