ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PROTYPON

Η PROTYPON AE διαθέτει έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ και πολυετή διδακτική εμπειρία ως εκπαιδευτές του Ι.Γ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – ΥΠ.Α.Α.Τ.) και διαφόρων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Επίσης, διαθέτει και πιστοποιημένους εκπαιδευτές από τον ΕΦΕΤ (Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).

Η εταιρεία και τα στελέχη της έχουν αναλάβει τη διενέργεια εκπαιδεύσεων προσωπικού και υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίμων και έχουν υλοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης ομάδων παραγωγών σε θέματα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης των ελαιουργικών φορέων (Κανονισμοί (ΕΚ) 867/2008 & (ΕΕ) 611/2014) η PROTYPON AE έχει αναλάβει την εκπαίδευση εκατοντάδων παραγωγών μελών των Ο.Ε.Φ. ως προς την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και ιχνηλασιμότητας στην ελαιοκαλλιέργεια.

Οι εκπαιδεύσεις σε ιδιώτες, οργανώσεις παραγωγών και στελέχη επιχειρήσεων αφορούν κυρίως θέματα όπως:
– Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, υποχρεώσεις εργαζομένων επιχειρήσεων τροφίμων
– Κανόνες Ορθής γεωργικής πρακτικής
– Απαιτήσεις Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών
– Ασφάλεια στην Εργασία
– Περιβαλλοντική Διαχείριση
– Βιοκλιματικές κατασκευές πρασίνου
– Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ
Επιπλέον, τα στελέχη της διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη διαδικτυακή εκπαίδευση (e-learning) μέσω ιδιωτικών φορέων.