Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) αποτελεί την εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το νέο Πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στους εξής ειδικούς στόχους:

  1. Υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ευρ. Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας,
  2. Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση,
  3. Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
  4. Συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και τη συμβολή στην παραγωγή βιώσιμων μορφών ενέργειας
  5. Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας
  6. Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικότοπων και τοπίων
  7. Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της εππχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
  8. Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας
  9. Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ευρ. Ένωση στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, διαχείρισης, για επίλυσης του ζητήματος των απορριμάτων τροφίμων, καθώς και για καλή μεταχείριση των ζώων.

Στο πλαίσιο των Μέτρων του Π.Α.Α. εκτιμάται ότι, συν τοις άλλοις, 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική στήριξη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό και 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση.

Μέτρα και Υπομέτρα του Π.Α.Α.

Το νέο Π.Α.Α. προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει τα ίδια Μέτρα με το προηγούμενο πρόγραμμα:

  –  MΕΤΡΟ 1 – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης

– MΕΤΡΟ 2 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
-Υπομέτρο 2.1Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα (Γεωργικοί Σύμβουλοι) – Επιδότηση 100% για την παροχή 3 συμβουλευτικών υπηρεσιών (1.500 € έκαστη) ανά παραγωγό.

– MΕΤΡΟ 3 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

– Υπομέτρο 3.1Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων – Επιδότηση 100% (έως 3.000 € ανά παραγωγό) για δράσεις ελέγχου εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας.

– Υπομέτρο 3.2 – Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική αγορά – Αφορά ενισχύσεις έως 70% σε Ομάδες Παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο προηγούμενο Υπομέτρο 3.1.

 – MΕΤΡΟ 4 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

– Υπομέτρο 4.1Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)

Επιδοτήσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή σε ποσοστό από 40% έως και 90%. – Ισχύουν αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20% για νέους γεωργούς και συλλογικές επενδύσεις.

– Υπομέτρο 4.2Στήριξη σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων.

Αφορά ενισχύσεις από 40% έως και 90% για την ίδρυση, εκσυγχρονισμό κι επέκταση μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. – Ισχύουν αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20% για επενδυτικά σχέδια Οργανώσεων Παραγωγών.

– MΕΤΡΟ 5 – Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

– MΕΤΡΟ 6 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
– Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση νέων γεωργών (Νέοι Αγρότες) – Αφορά την ενίσχυση κατά 100% για την εγκατάσταση νέων αγροτών ηλικίας 18 έως 40 ετών με ποσά από 17.000 έως 22.000 €.

– Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων – Αφορά την ενίσχυση κατά 100% για την ανάπτυξη ή εγκατάσταση νέων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ποσά μέχρι 14.000 €.

– MΕΤΡΟ 7 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

 – MΕΤΡΟ 8 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

– MΕΤΡΟ 9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

– Υπομέτρο 9.1 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Ενισχύονται κατά 100% η σύσταση και οι λειτουργικές δαπάνες νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) σε πενταετή βάση με ποσά που φτάνουν τα 100.000 ευρώ κατ’ έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίσημη αναγνώριση των Ο.Π. σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

– MΕΤΡΟ 10 Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Περιλαμβάνεται Υπομέτρα κατά της νιτρορύπανσης, για σπάνιες φυλές ζώων κ.α.

– MΕΤΡΟ 11 – Βιολογικές καλλιέργειες

Πέραν της βιολογικής γεωργίας, περιλαμβάνει ενισχύσεις και στη βιολογική κτηνοτροφία.

– MΕΤΡΟ 12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

 

– MΕΤΡΟ 13 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα – Περιλαμβάνει και την εξισωτική.

– MΕΤΡΟ 14 – Καλή διαβίωση των ζώων

– MΕΤΡΟ 16 – Συνεργασία

– Υπομέτρο 16.4 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης.

Ενισχύονται παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού (Δράση 1) και τη δημιουργία τοπικών αγορών παραγωγών – Farmers’ Markets (Δράση 2).   Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και το συντονισμό των συνεργασιών ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να φτάνει τις 150.000 €.

– MΕΤΡΟ 19 – Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Εφαρμόζεται στις περιοχές LEADER, που αποτελούνται από Κοινότητες, των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά για τα οποία δεν ισχύει ο ανωτέρω περιορισμός. Περιλαμβάνει ενισχύσεις για αγροτικές (μεταποίηση, τυποποίηση) και μη (εστίαση, τουρισμό, κ.α.) επενδύσεις ύψους έως 600 χιλ. € με επιδοτήσεις που ξεκινούν από ποσοστό 40% και μπορούν να φτάνουν το 100%.

Δικαιούχοι του Π.Α.Α.

Δικαιούχοι των Μέτρων του Π.Α.Α. είναι μεμονωμένοι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, Οργανώσεις Παραγωγών, επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και υποψήφιοι νέοι αγρότες.

Ενημέρωση για το Π.Α.Α.

Για τα Μέτρα, τα Υπομέτρα και τις επιδοτήσεις του Π.Α.Α. μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER που προσφέρει η εταιρεία.