ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Έχουν ξεκινήσει από την 1/1/2021 οι προκηρύξεις καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης για τις εγχώριες επενδύσεις κατά την επόμενη πενταετία.

Προβλέπει διάφορα είδη ενισχύσεων και επιχορηγήσεις έως και 80%, και ενισχύονται, με ευνοϊκά κριτήρια, επενδύσεις και στον αγροτικό τομέα, που αφορούν τη μεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον ο Νέος Αναπτυξιακός προβλέπει νέες βελτιωμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις διαδικασίες.

Είδη Ενισχύσεων

Προβλέπονται διάφορα είδη ενισχύσεων, τα οποία παρέχονται είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των κάτωθι ενισχύσεων:

Επιχορήγηση : Παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 10% έως 80% και καθορίζεται με βάση την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και από το μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).

Φορολογική απαλλαγή : Πρόκειται για την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του εξοπλισμού, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) : Αφορά στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας του. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης : Συνίσταται στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ-ΝΟΜΟΣ

Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη (υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με το ύψος της επένδυσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας)

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμειακών συμμετοχών με ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία, ή δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ως εξής :

– Μεγάλες επιχειρήσεις – 500.000€

– Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και επιχειρηματικές συστάδες (cluster) – 250.000€

– Μικρές επιχειρήσεις – 150.000€

-Πολύ Μικρές επιχειρήσεις – 100.000€

-Κοινοτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές  Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) – 50.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιδοτηθούν ως προς το κόστος κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, την αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, τα μισθώματα, το μισθολογικό κόστος κ.α.

Επίσης, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται και η αγορά ολόκληρου του παγίου εξοπλισμού (κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα) παραγωγικών μονάδων, που έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.

Ενημέρωση για το ΕΣΠΑ

Για τα Προγράμματα και τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER που προσφέρει η εταιρεία.