ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι Οργανώσεις Παραγωγών ενισχύονται σημαντικά μέσα από  Επιχειρησιακά Προγράμματα βάσει Κοινοτικών Κανονισμών.

Α. Επιχειρησιακά Προγράμματα Ομάδων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 1237/2007 και 1580/2007, ενισχύονται δράσεις για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα από αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι:

 • ο προγραμματισμός της παραγωγής
 • η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • η προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων
 • η υιοθέτηση περιβαλλοντικών μέτρων μεθόδου παραγωγής
 • η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων

Κριτήρια Αναγνώρισης Ο.Π.

Για την αναγνώριση μιας Ο.Π., απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός παραγωγών και μια ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, τα μεγέθη των οποίων διαφέρουν ανάλογα με την έδρα (Νομό) της Ομάδας Παραγωγών.

Διάρκεια Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.)

Οι αναγνωρισμένες Ο.Π. έχουν την δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος διάρκειας 3 έως 5 ετών, το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους.

Προϋπολογισμός

Το ύψος της ετήσιας επένδυσης ενός Ε.Π. φτάνει μέχρι το 8,2% της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε από την Ο.Π. δύο έτη πριν το έτος έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος.

Ποσοστό ενίσχυσης

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% του ύψους της επένδυσης

Επιλέξιμες δράσεις

 • συστήματα ποιότητας
 • βοηθητικός εξοπλισμός
 • εργαστήρια
 • πιστοποίηση
 • πάγιος εξοπλισμός
 • προωθητικές ενέργειες
 • βελτίωση ποιότητας
 • διαχείριση κρίσεων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Β. Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)

Είναι προγράμματα τριετούς διάρκειας στα ελαιοκομικά προϊόντα βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 ΚΑΙ 1308/2013.

Περιλαμβάνουν διάφορες δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων στους κάτωθι τομείς:

 • Βελτίωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελαιοκαλλιέργειας
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού
 • Σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
 • Παρακολούθηση και διοικητική διαχείριση της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
 • Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Διάδοση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι αναγνωρισμένες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). Κριτήρια αναγνώρισης των Ο.Ε.Φ. είναι ο αριθμός των μελών και η συνολική καλλιεργούμενη έκταση.

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των διαφόρων επιλέξιμων δράσεων κυμαίνονται από 75 έως και 87,5 %.τα

Αιτήσεις υποβάλλονται κάθε 3 έτη.

Ενημέρωση για το ΕΣΠΑ

Για τα Προγράμματα και τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER που προσφέρει η εταιρεία.