Με το νέο νομοθετικό καθεστώς για τις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, δίνεται η δυνατότητα στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και στους Ο.Τ.Α. να διαχειριστούν επιχειρησιακά σχέδια αγροτικής ανάπτυξης και να συστήσουν σύγχρονα συλλογικά όργανα.

Στα πλαίσια αυτά, συντάχθηκε και εγκρίθηκε το “Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων” κάθε Περιφέρειας, που στην ουσία αποτελεί ένα πρόγραμμα περιφερειακής αγροτικής ανάπτυξης.

Η σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του “καλαθιού” κάθε Περιφέρειας και το μέσο για την υλοποίηση των στόχων του.