Το “Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων” αποτελεί επιχειρησιακό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που αφορά τη χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών σχετικά με την προώθηση, τυποποίηση, πιστοποίηση, εμπορία και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της εκάστοτε Περιφέρειας.

Το αντικείμενο του ¨καλαθιού” κάθε Περιφέρειας συνίσταται στην προώθηση και προβολή των τοπικών αγροτικών προϊόντων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, σε συνάρτηση με τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητάς τους.

Στόχοι του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου αποτελούν :

 • η προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων
 • η ανάδειξη της παραγωγικής και γαστρονομικής ταυτότητας κάθε περιοχής
 • η ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής
 • η βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων
 • η ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος
 • η αύξηση των εξαγωγών
 • η διασύνδεση της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής με άλλους παραγωγικούς τομείς (μεταποίηση, τυποποίηση, σίτιση, τουρισμός)
 • η προστασία των καταναλωτών
 • η προστασία του περιβάλλοντος

Εργαλεία για την υλοποίηση των στόχων του “καλαθιού” αποτελούν :

 • η εκθεσιακή, έντυπη, ραδιοτηλεοπτική και διαδικτυακή προώθηση των προϊόντων
 • η δημιουργία σήματος και λογότυπου για τα προϊόντα κάθε Περιφέρειας
 • η πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων και τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας
 • η ενημέρωση και κατάρτιση παραγωγών και άλλων εμπλεκομένων
 • το ηλεκτρονικό καλάθι προϊόντων
 • το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων
 • το παρατηρητήριο τιμών
 • η σύσταση Ομάδων Παραγωγών
 • η σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
 • η δικτύωση και συνεργασία με διάφορους φορείς σχετικού αντικειμένου

Η PROTYPON ΑΕ διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων στους τομείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτικής παραγωγής, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και τυποστηρικτικες υπηρεσίες για την υλοποίηση των στόχων του “καλαθιού” αγροτικών προϊόντων κάθε Περιφέρειας