ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι πλέον οι βασικές επιλέξιμες και δυναμικές μορφές δικαιούχων για ενισχύσεις και λήψη χρηματοδοτήσεων κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες και να καρπωθούν ομαδικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τους παρέχονται.

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) αποτελεί νομικό πρόσωπο, που υπάγεται στην κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και συγκροτείται από παραγωγούς ομοειδών αγροτικών προϊόντων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η σύσταση μιας Ο.Π. απαιτεί απλές και συνοπτικές διαδικασίες, ήτοι :

– σύνταξη καταστατικού

– υπογραφή του καταστατικού από τον απαιτούμενο αριθμό φυσικών προσώπων (άρθρο 5, Ν. 2810/2000), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

-έγκριση του καταστατικού από το Ειρηνοδικείο

Ως έδρα της Ο.Π., ορίζεται η περιοχή στην οποία διαθέτει σημαντικές εγκαταστάσεις και τον μεγαλύτερο αριθμό μελών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το βασικότερο κριτήριο αναγνώρισης αποτελεί ο ελάχιστος αριθμός μελών κάθε Ο.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανάλογα με τον παραγωγικό τομέα και την περιοχή δραστηριοποίησης.

  • Ο.Π. φυτικής παραγωγής – 10 μέλη
  • Ο.Π. ζωικής παραγωγής – 5 μέλη
  • Ο.Π. αμπελοοινικού τομέα – 20 μέλη (10 μέλη για νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Η δημιουργία μιας Ο.Π. συμβάλλει  με αποτελεσματικό τρόπο στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων των παραγωγών-μελών και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στην αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερες τιμές για το προϊόν.

omades-paragogon-2

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση νεοσύστατων και υφιστάμενων Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.). Τα κυριότερα Μέτρα και Υπομέτρα που τις ενισχύουν, είναι τα εξής :

ΜΕΤΡΟ 4 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1 Χρηματοδότηση +20% στις Ο.Π. & στα Σχέδια Βελτίωσης

ΜΕΤΡΟ 4 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.2 Επενδύσεις στη Μεταποίηση

ΜΕΤΡΟ 9 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 9.1 Ενίσχυση σύστασης νέων Ο.Π.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Πέραν του Π.Α.Α., οι Οργανώσεις Παραγωγών ενισχύονται σημαντικά και μέσα από Επιχειρησιακά Προγράμματα βάσει Κοινοτικών Κανονισμών :

Επιχειρησιακά Προγράμματα Ο.Π. οπωροκηπευτικών

Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)

Η PROTYPON ΑΕ διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην οργάνωση και υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών και στην υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύσταση, υποστήριξη και χρηματοδότηση Ομάδων Παραγωγών.