ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTYPON ΑΕ

PROTYPON ΑΕ

Το Πρότυπο ISO 50001:2018Energy Management Systems (EnMS), εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO και καθορίζει όλες εκείνες τις απαιτήσεις προκειμένου ένας οργανισμός, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας που θα αναπτύξει, να μπορέσει να προσεγγίσει συστηματικά την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης σε θέματα ενεργειακής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.

Το Πρότυπο προσδιορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει των οποίων ένας οργανισμός δύναται να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ενεργειακή πολιτική, να θέσει σκοπούς, στόχους και σχέδια δράσης, λαμβάνοντας υπόψη νομικές απαιτήσεις και πληροφορίες που σχετίζονται με την ενεργειακή χρήση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που θα αναπτυχθεί, θα επιτρέψει στους οργανισμούς την επίτευξη των δεσμεύσεών τους έναντι της ενεργειακής τους πολιτικής, τη λήψη των απαραίτητων σχεδίων δράσης προς τη βελτίωση της ενεργειακής τους επίδοσης και να αποδείξει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-protypon1

Στόχοι και πλεονεκτήματα εφαρμογής ISO 50001:2018

Η πρακτική εφαρμογή και κατ’ επέκταση η πιστοποίηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 50001:2018, αναμένεται να οδηγήσει έναν οργανισμό σε :

  • Μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG emissions) και άλλων σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Μείωση ενεργειακού κόστους μέσω της συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας

Επιπλέον, η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001, παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία σε μια επιχείρηση ώστε :

 Να αναπτύξει πολιτική αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας

 Να καθορίσει σκοπούς και στόχους προς την εκπλήρωση της εν λόγω πολιτικής

 Να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που θα προκύψουν για την καλύτερη κατανόηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την χρήση και κατανάλωση ενέργειας

 Να λάβει ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα γύρω από την ενεργειακή χρήση

 Να αναθεωρήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης ενεργειακής πολιτικής

 Να προχωρήσει στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της διαχείρισης