Ηθική εταιρική ευθύνη

Η «κοινωνική ευθύνη των οργανισμών» ή διαφορετικά η  «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» παραπέμπει αποκλειστικά στην ευθύνη των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα και, αφορά όλους τους εμπλεκόμενους που χρησιμοποιούν τους πόρους του ή αποφασίζουν για τη χρήση τους. Η Κοινωνική Ευθύνη αφορά όλους τους Οργανισμούς ως μια σύγχρονη μορφή επιχειρησιακής στρατηγικής για αποτελεσματική διαχείριση της διακινδύνευσης, δηλαδή της αντιμετώπισης των απειλών και της αξιοποίησης των ευκαιριών, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ουσιώδες χαρακτηριστικό της κοινωνικής ευθύνης είναι η υποχρέωση λογοδοσίας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνία των αποφάσεων, των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και αποτελεσμάτων της λειτουργίας του Οργανισμού. Από αυτό συνάγεται η υποχρέωση κάθε Οργανισμού για σεβασμό των ανησυχιών και συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών -πέραν των μετόχων και πελατών του- στο πλαίσιο λειτουργίας και των περιορισμών που επιβάλλουν οι ανάγκες για τη βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως, με διαφάνεια και ηθική συμπεριφορά στις σχέσεις του π.χ. μέσω δημοσιοποίησης απολογιστικών αναφορών επιδόσεων κοινωνικής ευθύνης.

Τα βασικά Πρότυπα πιστοποίησης ως προς την ηθική και εταιρική ευθύνη που έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει η PROTYPON είναι τα εξής :

ISO-26000-2010-protypon
 • ISO 26000:2010
  Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης
  Το ISO 26000 βασίζεται στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) και παρέχει το πλαίσιο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο να εφαρμόσουν τις αρχές της, με σχετικές δράσεις, πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές. Μπορεί να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και σε οποιοδήποτε κλάδο.
  Περισσότερα…
SMETA-SEDEX-protypon
 • SMETA (SEDEX)
  SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit)
  Η τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου SMETA έρχεται να επιβεβαιώσει την προσήλωση μιας εταιρείας στην κάλυψη νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που βασίζονται στην εταιρική κοινωνική και ηθική ευθύνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), που καλύπτουν τις απαιτήσεις του SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA).
  Περισσότερα..