ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η PROTYPON ΑΕ παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πράσινης Ανάπτυξης προς τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, έχοντας εγκαταστήσει πολυάριθμα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η PROTYPON ΑΕ παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πράσινης Ανάπτυξης προς τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, έχοντας εγκαταστήσει πολυάριθμα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα.

Τα περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελούνται από τα πρότυπα διαχείρισης και τα πρότυπα προϊόντων. Τα πρότυπα διαχείρισης παρέχουν ένα σύστημα για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, ενώ τα πρότυπα προϊόντων δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίσουν τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον

ISO-14001-2015

Διεθνές Πρότυπο για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο η εφαρμογή του οποίου στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας επιχείρησης, θεσπίζοντας περιβαλλοντική πολιτική και θέτοντας μετρήσιμους στόχους για τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές διαδικασίες σε ετήσια βάση.
Περισσότερα

ISO-14064-protypon.eu

Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης αερίων θερμοκηπίου

Το πρότυπο ISO 14064 έχει σχεδιασθεί για να ενισχύσει την αντιμετώπιση της διαμορφούμενης κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό της έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου μέσα από
• τον προσδιορισμό την καταγραφή και την παρακολούθησή των εκλυόμενων ποσοτήτων τους
Περισσότερα

EMAS-protypon

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική.
Περισσότερα

PAS-2050-protypon

Προδιαγραφή για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντων & υπηρεσιών

Η εν λόγω προδιαγραφή PAS έχει δημοσιευτεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Τυποποίησης (BSI) με σκοπό να προσδιοριστούν λεπτομερώς οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHGemissions) καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.
Περισσότερα

PAS-2060-protypon

Προδιαγραφή για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας

Η εν λόγω προδιαγραφή καθορίζει τα μέτρα και τις απαιτήσεις για τους οργανισμούς ως προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ενός προϊόντος, υπηρεσίας, οργανισμού κ.α.
Περισσότερα

Carbon-Footprint-protypon

Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

ο ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) -και οι σχετικές με αυτό ενέργειες- παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να μετρήσουν, να διαχειριστούν και να μειώσουν τις εκπομπές του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την απόδοση εκπομπών των προϊόντων / υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν.
Περισσότερα