ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η PROTYPON ΑΕ παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πράσινης Ανάπτυξης προς τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, έχοντας εγκαταστήσει πολυάριθμα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα.

Τα περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελούνται από τα πρότυπα διαχείρισης και τα πρότυπα προϊόντων. Τα πρότυπα διαχείρισης παρέχουν ένα σύστημα για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, ενώ τα πρότυπα προϊόντων δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίσουν τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον

  • ISO 14001:2004 : Διεθνές Πρότυπο για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • EMAS : Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου
  • PAS 2050:2008 : Προδιαγραφή για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντων & υπηρεσιών
  • PAS 2060:2010 : Προδιαγραφή για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας
  • Carbon Footprint : Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος