ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Βασικές Αρχές του PAS 2060

Η εν λόγω προδιαγραφή καθορίζει τα μέτρα και τις απαιτήσεις για τους οργανισμούς ως προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ενός προϊόντος, υπηρεσίας, οργανισμού κ.α.

Το Πρότυπο απαιτεί την εφαρμογή των ακόλουθων 4 σταδίων :

1. Μέτρηση

Το πρώτο βήμα είναι η μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω αναγνωρισμένων Προτύπων ή άλλων πρωτοκόλλων και μεθόδων. Τέτοια μπορεί να είναι είτε το ISO 14064-1 (στην περίπτωση των οργανισμών) είτε το PAS 2050 (στην περίπτωση προϊόντος ή υπηρεσίας). Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται σχολαστικός υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος (μέτρηση εκπομπών σε 3 επίπεδα), παρέχοντας βέβαια και τη δυνατότητα εξαιρέσεων.

2. Μείωση

Το επόμενο βήμα είναι η μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τον οργανισμό, το προϊόν ή την υπηρεσία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός Σχεδίου Διαχείρισης Εκπομπών, η επιτυχής εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει θεσπιστεί κάθε φορά.

3. Αντιστάθμιση

Το PAS 2060 απαιτεί στο τέλος της περιόδου μείωσης, το σύνολο των εκπομπών άνθρακα να αντισταθμιστεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

4. Τεκμηρίωση και Επαλήθευση

Το τελευταίο στάδιο είναι η τεκμηρίωση και επαλήθευση της κλιματικής ουδετερότητας, μέσω παροχής όλων των απαραίτητων αποδείξεων και τεκμηρίων.

Οφέλη εφαρμογής PAS 2060

Τα οφέλη επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας μέσω της εφαρμογής του PAS 2060 εστιάζονται τόσο στο εμπορικό κομμάτι, όσο και στο κομμάτι της “εικόνας” μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας οδηγεί σε σημαντικά οφέλη, όπως η επίδειξη Περιβαλλοντικής ακεραιότητας, μείωση κινδύνων, δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η μείωση κόστους μέσω της μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Σε εμπορικό επίπεδο, τα οφέλη από την εφαρμογή του PAS 2060 και κατ’ επέκταση η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας είναι :

  • Μείωση κόστους (ενεργειακές δαπάνες, κόστη μεταφοράς, αξιοποίηση πόρων)
  • Αύξηση εσόδων (νέοι πελάτες, διαφοροποίηση προϊόντος, πιστότητα πελατών)
  • Μείωση κινδύνων (αρνητική δημοσιότητα, αύξηση ενεργειακού κόστους, απώλεια ανταγωνιστικότητας)