AGRO 2-1 & 2-2: 2019

Το νέο αναθεωρημένο πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2: 2019 του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της νέας αναθεωρημένης Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2 Guideline3η Έκδοση – 05.12.2019).

Το πρότυπο AGRO 2-1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε  γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

agro-2.1-2.2-πρότυπο AGRO 2-1Το πρότυπο AGRO 2-2 καθορίζει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε να αποδεικνύεται η ικανότητα της να εφαρμόζει σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μεριμνώντας για :

 • Την αειφορία του εδάφους
 • Την ορθολογική χρήση νερού
 • Το εργασιακό περιβάλλον
 • Την αύξηση βιοποικιλότητας
 • Την διατήρηση φυσικών πόρων
 • Την αναβάθμιση τοπίου

Η εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2 περιλαμβάνει, συνοπτικά, τα παρακάτω στάδια:

 1. Σύσταση ομάδας παραγωγών, ορισμός επικεφαλής
 2. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ορισμός επιβλέποντος γεωπόνου και εμπλεκομένων
 3. Έκδοση πολιτικής και θέσπιση σκοπών και στόχων
 4. Σύνταξη οργανογράμματος της ομάδας παραγωγών
 5. Σύνταξη διαδικασιών του AGRO 2.1.
 6. Διανομή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού
 7. Διενέργεια καταρτίσεων παραγωγών και εμπλεκομένων
 8. Έλεγχος καταγραφών και τεκμηρίωσης, διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια των παραγωγών
 9. Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης του AGRO 2.2.
 10. Έκδοση πάγιων καλλιεργητικών οδηγιών, ελεγχόμενη διανομή και κατάρτιση των παραγωγών
 11. Συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων και των λιπαντικών εφαρμογών
 12. Έλεγχος της ορθότητας των καταγραφών των παραπάνω εφαρμογών
 13. Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ανά παραγωγό της ομάδας
 14. Διόρθωση των αποκλίσεων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της εσωτερικής επιθεώρησης
 15. Επικύρωση της ορθής εφαρμογής του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με την διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων
 16. Σύσκεψη ανασκόπησης της ομάδας παραγωγών
 17. Διενέργεια Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης

Στόχοι της εφαρμογής του πρότυπου AGRO 2-1 & 2-2 είναι:

 • Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή
 • Η προστασία της υγείας του παραγωγού
 • Η ασφάλεια, η υγιεινή και η ευημερία των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Η ασφάλεια και υγιεινή του προϊόντος κατά το χειρισμό του από τη συγκομιδή έως και την πώληση του
 • Η αειφορία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή ολοκληρωμένης καταπολέμησης για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του πρότυπου AGRO 2-1 & 2-2 είναι:

 • Διασφάλιση της παραγωγής από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή για κατανάλωση
 • Αποτελεί ένα από τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας για την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία κ.α.)
 • Επιλεξιμότητα παραγωγών σε επιδοτήσεις που προέρχονται από ποιοτικά παρακρατήματα προϊόντων
 • Προστασία του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση
 • Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης
 • Προστασία και ασφάλειας της υγείας των παραγωγών και των απασχολούμενων στη γεωργική εκμετάλλευση

Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου αναθεωρημένου προτύπου έχουν ως εξής:

 1. Η πιστοποίηση αφορά πλέον το προϊόν και όχι το σύστημα καλλιέργειας, (διαπίστευση φορέα κατά EN17065, όπως ακριβώς γίνεται και στο πρωτόκολλο GLOBALGAP) με υποχρεωτικό έλεγχο τη συγκομιδή του προϊόντος
 2. Ενσωματώνονται οι εξειδικεύσεις – τεχνικές οδηγίες στο πρότυπο AGRO1 & 2.2
 3. Ο χρόνος ισχύος των πιστοποιητικών AGRO είναι πλέον ετήσιος και όχι τριετίας όπως συνέβαινε μέχρι τώρα
 4. Οι εμπλεκόμενοι επιβλέποντες γεωπόνοι – γεωργικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και ενταγμένοι στο μητρώο των αγροτικών συμβούλων
 5. Για να μπορέσει μια επιχείρηση- ομάδα παραγωγών – συνεταιρισμός να πιστοποιηθεί, θα πρέπει να έχει αιτηθεί από τις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου (της υπό πιστοποίηση καλλιέργειας)
 6. Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα (iAGRO) το οποίο έχει άμεση διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά μητρώα του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. ΟΣΔΕ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ.α)
 7. Καθίσταται υποχρεωτικό το ισοζύγιο εισροών-εκροών του προϊόντος με έλεγχο των αντίστοιχων παραστατικών
 8. Δημιουργείται νέα ξεχωριστή προδιαγραφή, το AGRO3 για τα επόμενα στάδια της αλυσίδας παραγωγής που ακολουθούν το προϊόν (συσκευασία – τυποποίηση).
 9. Προβλέπεται η χρήση του νέου σήματος στο τελικό προϊόν και συντάσσεται κανονισμός χρήσης σήματος και ενδείξεων ολοκληρωμένης διαχείρισης
 10. Τέλος δημιουργείται ξεχωριστό πρότυπο για το βαμβάκι το AGRO4, το οποίο έχει εναρμονισθεί και ενσωματώσει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου BSI, που αφορά την εκκόκκιση του βαμβακιού. Ειδικότερα για το βαμβάκι, η πιστοποίηση με το AGRO 2.4 είναι ισοδύναμη με την πιστοποίηση BSI.
agro-2.1-2.2-πρότυπο-AGRO2-1