Το πρagroότυπο AGRO 2.1 & 2.2 αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2 Guideline, 2η Έκδοση-29.07.2009).

Το πρότυπο AGRO 2.1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

Το πρότυπο AGRO 2.2 καθορίζει τις τεχνικές και τις νομικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε να αποδεικνύεται η ικανότητά της να εφαρμόζει σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μεριμνώντας για :

 • Την αειφορία του εδάφους
 • Την ορθολογική χρήση νερού
 • Το εργασιακό περιβάλλον
 • Την αύξηση της βιοποικιλότητας
 • Την διατήρηση φυσικών πόρων
 • Την αναβάθμιση τοπίου

Ο εθνικός οργανισμός AGROCERT – ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” έχει εξειδικεύσει το Πρότυπο AGRO 2.2 για τις παρακάτω καλλιέργειες :

 • Ροδακινιά, AGRO 2.2/1
 • Βαμβάκι, AGRO 2.2/2
 • Ελιά, AGRO 2.2/3

Η εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2 περιλαμβάνει, συνοπτικά, τα παρακάτω στάδια :

1. Σύσταση ομάδας παραγωγών, ορισμός επικεφαλής

2. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ορισμός επιβλέποντος γεωπόνου και εμπλεκομένων

3. Έκδοση πολιτικής και θέσπιση σκοπών και στόχων

4. Σύνταξη οργανογράμματος της ομάδας παραγωγών

5. Σύνταξη διαδικασιών του AGRO 2.1

6. Διανομή εντύπου εκπαιδευτικού υλικού

7. Διενέργεια καταρτίσεων παραγωγών και εμπλεκομένων

8. Έλεγχος καταγραφών και τεκμηρίωσης, διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια των παραγωγών

9. Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης του AGRO 2

10. Έκδοση πάγιων καλλιεργητικών οδηγιών, ελεγχόμενη διανομή και κατάρτιση των παραγωγών

11. Συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων και των λιπαντικών εφαρμογών

12. Έλεγχος της ορθότητας των καταγραφών και των παραπάνω εφαρμογών

13. Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ανά παραγωγό της ομάδας

14. Διόρθωση των αποκλίσεων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της εσωτερικής επιθεώρησης

15. Επικύρωση της ορθής εφαρμογής του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με την διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων

16. Σύσκεψη ανασκόπησης της ομάδας παραγωγών

17. Διενέργεια Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης

Στόχοι της εφαρμογής του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2 :

 • Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή
 • Η προστασία της υγείας του παραγωγού
 • Η ασφάλεια, η υγιεινή και η ευημερία των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Η ασφάλεια και υγιεινή του προϊόντος κατά τον χειρισμό του από τη συγκομιδή έως και την πώλησή του
 • Η αειφορία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή ολοκληρωμένης καταπολέμησης για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών

Πλεονεκτήμα της εφαρμογής του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2 :

 • Διασφάλιση της παραγωγής από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι τα προϊόντα των παραγωγών είναι ασφαλή για κατανάλωση
 • Αποτελεί ένα από τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας για την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Μέτρο 1.1.4, Μέτρο 1.3.2, Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης κ.α.)
 • Επιλεξιμότητα παραγωγών σε επιδοτήσεις που προέρχονται από ποιοτικά παρακρατήματα προϊόντων
 • Προστασία του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται η εκμετάλλευση
 • Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών
 • Προστασία και ασφάλεια της υγείας των παραγωγών και των απασχολούμενων στη γεωργική εκμετάλλευση