ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Η PROTYPON ΑΕ, αναγνωρίζοντας την Ποιότητα ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης μιας επιχείρησης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τους και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών τους.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας βασίζεται στα εξής:

  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος γίνεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με σχετική πανεπιστημιακή κατάρτιση

  • Το παραχθέν σύστημα διαχείρισης είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης

  • Το παραχθέν σύστημα διαχείρισης είναι πλήρως λειτουργικό και εφαρμόσιμο καλύπτοντας τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις
  • Στην περίπτωση απαίτησης για πιστοποίηση πέραν του ενός προτύπου, το σύστημα διαχείρισης σχεδιάζεται υπό ενιαία τεκμηρίωση και δίνει τη δυνατότητα της one-stop επιθεώρησης για όλα τα πρότυπα
  • Οι εκπαιδεύσεις του εμπλεκόμενου προσωπικού είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης
  • Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνονται από έμπειρα στελέχη μας
  • Η διενέργεια της επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης γίνεται παρουσία έμπειρου στελέχους μας
ISO-9001-2015

ISO 9001:2015:

Το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
Περισσότερα