ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων η PROTYPON ΑΕ έχει προχωρήσει με επιτυχία στην εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων της διατροφικής αλυσίδας (συσκευαστήρια γεωργικών προϊόντων, εστιατόρια, catering, ζαχαροπλαστεία κ.α.).

Ειδικότερα στον τομέα της επεξεργασίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, η PROTYPON έχει εγκαταστήσει συστήματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που καλύπτουν ταυτόχρονα όλες τις απαιτήσεις των προτύπων BRC, IFS, ISO 22000 (HACCP) και ISO 9001, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος πιστοποίησης για την επιχείρηση.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένα στελέχη από τον ΕΦΕΤ (Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) που μπορούν να αναλάβουν τη διενέργεια εκπαιδεύσεων του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων που επιθυμούν, με τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον ΕΦΕΤ (το συνολικό κόστος της διενέργειας των παραπάνω εκπαιδεύσεων είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως από τις εργοδοτικές εισφορές της επιχείρησης ΛΑΕΚ 0,45%), υλοποιώντας έτσι τη σχετική νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000.

Αποτελέσματα ορθής εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης :

 • Η συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία
 • Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των οργανισμών της αλυσίδας τροφίμων και του καταναλωτικού κοινού για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα
 • Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης
 • Η προαγωγή του περιβάλλοντος εργασίας
 • Η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων / παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής των προτύπων πιστοποίησης είναι :

 • Δημιουργία στρατηγικού εργαλείου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης που οδηγεί στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας στο προϊόν
 • Διεθνής κατοχύρωση και αναγνώριση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης, που δημιουργεί πρόσβαση στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς αγορές
 • Εντοπισμός και αναγνώριση όλων των κρίσιμων σημείων που αφορούν την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων

Τα Πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει η PROTYPON είναι τα εξής :

ΙSO 22000:2018: Διεθνές Πρότυπο για Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων

BRC (British Retail Consortium): Πρότυπο για την Ασφάλεια & Ποιότητα των τροφίμων από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου

BRC AGENTS & BROKERS: Πιστοποίηση με το πρότυπο BRC για εμπόρους και μεσίτες επώνυμων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

IFS (International Food Standard): Διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

PAS 220:2008 (Publicity Available Specification): Πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων προγραμμάτων για τον περιορισμό των κινδύνων στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων

FSSC 22000 (Food Safety System Certification): Ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις τροφίμων

SQF CODE: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων

SYNERGY 22000 (Synergy Standardization Services) : Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων βασισμένο στο ISO 22000:2005