IFS VERSION 8

Version 8, Ιανουάριος 2024 – ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Πρότυπο IFS είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των μελών της Γερμανικής Ομοσπονδίας Λιανικής HDE (Hauptver and des Deutschen Einzellandes) και της αντίστοιχης Γαλλικής FCD (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό Πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, αποκαλούμενο International Food Standard ή IFS.

Το IFS έχει σχεδιαστεί ως ένα ενιαίο εργαλείο που επιτρέπει την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων από τους προμηθευτές της διατροφικής αλυσίδας, σύμφωνα με μια ομοιόμορφη προσέγγιση. Το Πρότυπο IFS ισχύει για όλα τα μεταγενέστερα της πρωτογενούς παραγωγής στάδια επεξεργασίας τροφίμων.

Χαρακτηριστικά της έκδοσης IFS Food version 8

 • Η πραγματοποίηση μιας απροειδοποίητης επιθεώρησης κάθε 3 έτη είναι υποχρεωτική. Η νέα έκδοση διευκρινίζει την καταμέτρηση των απροειδοποίητων ελέγχων.
 • Εισαγωγή του χαρακτηρισμού IFS STAR στο πιστοποιητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση έχει λάβει την συγκεκριμένη πιστοποίηση μετά από απροειδοποίητη επιθεώρηση
 • Είναι πλέον εφικτή η προσθήκη ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) στα Πιστοποιητικά IFS, για τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παραπάνω χαρακτηρισμούς στα προϊόντα τους
 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να ορίσουν στόχους για κάθε μια από τις τέσσερις διαστάσεις της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Ο χρόνος για τη συγγραφή της έκθεσης (report) καθώς και αρκετές διοικητικές απαιτήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά αλλά πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης GFSI.
 • Το αναθεωρημένο πρότυπο και η λίστα ελέγχου ακολουθούν περισσότερο τη διαδικασία ελέγχου. Έτσι για παράδειγμα, οι απαιτήσεις που αφορούν την άμυνα των τροφίμων είναι πλέον μέρος του κεφαλαίου 4.
 • Ευθυγράμμιση του προτύπου με τον Codex Alimentarius και ISO 22003-2 και τις απαιτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI).
 • Η διατύπωση των απαιτήσεων του προτύπου και της λίστας ελέγχου είναι πιο συνεπής και σαφής προκειμένου να διευκρινίζει την πρόθεση της απαίτησης καλύτερα. Επίσης, η λέξη «αξιολόγηση (assessment)» γίνεται «επιθεώρηση (audit)» και πάλι, σύμφωνα με το ISO 22003-2.

 Δομή του Προτύπου IFS:

Το πρότυπο IFS Food καλύπτει έξι κύριους επιχειρησιακούς τομείς, οι οποίοι θεωρούνται ως “τομείς κλειδιά” για την εγκατάσταση αποτελεσματικών διεργασιών ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

 • Διοίκηση και Δέσμευση– ανασκόπηση της Δέσμευσης της Ανώτατης Διοίκησης ως προς την υποστήριξη της βιωσιμότητας της κουλούρας ασφάλειας τροφίμων και της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας.
 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων– απαιτείται για την συμμόρφωση απαιτήσεων νομοθεσίας και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και για την συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των πελατών.
 • Διαχείριση Πόρων– διαχείριση ανθρώπινων πόρων, συνθηκών εργασίας, υγιεινής και εξυγίανσης ως προς την προάσπιση της ασφάλειας του προϊόντος.
 • Λειτουργικές Διεργασίες– παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των πελατών.
 • Μετρήσεις, Ανάλυση και Βελτιώσεις– επιθεωρήσεις και έλεγχοι, επικύρωση διεργασιών, διαχείριση παραπόνων και διορθωτικές ενέργειες.
 • Σχέδιο Άμυνας Τροφίμων (Food Defense Plan)– προστασία ακεραιότητας και ασφάλειας επιχείρησης και παραγόμενων προϊόντων.
IFS-protypon

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης με το πρότυπο IFS Food

 • Η προσέγγιση ανάλυσης ρίσκου δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής επιμέρους αναλύσεων επικινδυνότητας μέσω των οποίων κάθε επιχείρηση μπορεί να εστιάσει σε περιοχές ενδιαφέροντος βάσει των  διεργασιών που εφαρμόζει.
 • Το σύστημα βαθμολόγησης οδηγεί σε συνεχή βελτίωση:Το σύστημα βαθμολόγησης του προτύπου IFS υποδεικνύει πώς μία επιθεωρούμενη επιχείρηση μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω και να προσεγγίσει το επόμενο επίπεδο ασφάλειας τροφίμων και διασφάλισης ποιότητας.
 • Η προσέγγιση της «μη επιτακτικής εφαρμογής» επιτρέπει εξατομικευμένες λύσεις:Η προσέγγιση της «μη επιτακτικής εφαρμογής» δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν στα μέτρα τους τον τρόπο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών και αύξηση αποδοτικότητας:Με την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου IFS, επιχειρήσεις βελτιώνουν τις διεργασίες τους μειώνοντας απόβλητα και κόστη σχετιζόμενων με ανακλήσεις, παράπονα, απορριπτόμενα προϊόντα ή ανακατεργασία.
 • Αύξηση πωλήσεων: Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις διατηρούν το υφιστάμενο πελατολόγιο τους αλλά και κερδίζουν νέους πελάτες μέσω της πιστοποίησης IFS. Αποδεικνύουν έμπρακτα την συμμόρφωση τους με τις προσδοκίες των πελατών σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια, καθώς επίσης ενδυναμώνουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς.