ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛISO 22000ΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Στα πλαίσια δημιουργίας νέων δεδομένων στον τομέα της Ασφάλειας των τροφίμων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (93/43/ΕΕ) και από την ισχύουσα πλέον Ελληνική Νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000), απαιτείται η εφαρμογή, διατήρηση και αναθεώρηση συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points ή HACCP) για τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν και προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα καθώς και ζωοτροφές.

Το ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές Πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, να αποδείξουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.

Δομή Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών :

 • Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Μελέτη HACCP – HACCP PLAN
 • Διαδικασίες Ποιότητας
 • Διαδικασίες Λειτουργίας
 • Οδηγίες Εργασίας
 • Έντυπα Λειτουργίας
 • Κατάλογοι εγγράφων και νομοθεσίας

Σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης της υγιεινής & ασφάλειας των τροφίμων είναι :

 • Η συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία
 • Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των οργανισμών της αλυσίδας τροφίμων και του καταναλωτικού κοινού για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα
 • Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης
 • Η προαγωγή του περιβάλλοντος εργασίας

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου ISO 22000:2005 είναι :

 • Δημιουργία στρατηγικού εργαλείου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης που οδηγεί στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας στο προϊόν
 • Διεθνής κατοχύρωση και αναγνώριση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων μιας επιχείρησης, που δημιουργεί πρόσβαση στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές
 • Εντοπισμός και αναγνώριση όλων των κρίσιμων σημείων που αφορούν την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων