Μέχρι 30 Δεκεμβρίου θα γίνονται για φέτος δεκτές αιτήσεις στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την φετινή προκήρυξη ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ.
Από τα χρήματα αυτά, τα 75 εκατομμύρια θα πάνε σε ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα 75 εκατ. θα ενισχύσουν επενδυτικά σχέδια με επιχορήγηση νέων επενδύσεων, leasing, και επιδότηση δημιουργίας νέας απασχόλησης.

Τα ποσοστά επιδότησης

Τα ποσοστά επιδότησης  για τον Πρωτογενή τομέα είναι σε τρεις κατηγορίες:

Πρωτογενής Τομέας

Νησιά Αιγαίου εκτός Εύβοιας και Κρήτης 75%
Περιφέρεια Αττικής 40%
Λοιπές Περιφέρειες 50%

Για την μεταποίηση οι τιμές των επιδοτήσεων είναι οι παρακάτω:

Μεταποίηση

  Μεγάλες Μεσαίες Μικρές και πολύ Μικρές ΧΠΕ Μεγάλες ΧΠΕ Μεσαίες ΧΠΕ Μικρές & Πολύ Μικρές
  Τελικό ποσοστό επιδότησης για περιοχές εκτός λίστας εξαιρέσεων Τελικό ποσοστό για τις περιοχές εξαιρέσεων
Βόρειο Αιγαίο 48% 56% 64% 60% 70% 75%
Νότιο Αιγαίο 32% 40% 48% 40% 50% 60%
Κρήτη 40% 48% 56% 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 40% 48% 56% 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (ΠΕ Έβρου) 40% 36% 56% 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (ΠΕ Ροδόπης, και Ξάνθης) 40% 18% 56% 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 40% 48% 56% 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία (εκτός διακριτών περιοχών) 40% 48% 56% 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα και Κοζάνη) 50% 60% 70% 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία (Καστοριά και Γρεβενά 40% 48% 63% 50% 60% 70%
Ήπειρος 40% 48% 56% 50% 60% 70%
Θεσσαλία 40% 48% 56% 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά 32% 40% 48% 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 40% 48% 56% 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 32% 40% 48% 40% 50% 60%
Πελοπόννησος (εκτός διακριτών περιοχών) 32% 40% 48% 40% 50% 60%
Πελοπόννησος (Μεγαλόπολη) 50% 60% 70% 50% 60% 70%
Πελοπόννησος (Γορτυνία, Τρίπολη και Οιχαλία) 40% 48% 63% 50% 60% 70%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 12% 20% 28% 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική 20% 28% 36% 25% 35% 45%
Δυτική Αττική 20% 28% 36% 25% 35% 45%
Πειραιάς, Νήσοι 20% 28% 36% 25% 35% 45%

Περιοχές εξαιρέσεων

Δικαιούνται το 100% του ΧΠΕ σε επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

 1. Ορεινές περιοχές κατά ΕΛΣΤΑΤ και εκτός Αθηνών.
 2. Περιοχές έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 3. Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
 4. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
 5. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.)
 6. Επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που κλείσανε 2 έτη πριν την αίτηση
 7. Περιοχές Απολιγνιτοποίησης

Σε ορισμένες Περιφέρειες υπάρχουν διακριτές περιοχές οι οποίες έχουν άλλα ποσοστά για ειδικούς λόγους.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες των Περιφερειακών Ενισχύσεων επιδοτούνται με ποσοστά που καθορίζονται από την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης. Είναι οι εξής:

 1. Κτιριακά: Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός μέχρι 45% του συνόλου των περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις κτιρίων, επενδύσεις πρόσβασης ΑΜΕΑ, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 60% στην περίπτωση των θερμοκηπίων.

Για τα κτιριακά θα δημοσιευθεί από το Υπουργείο πίνακας με ενδεικτικά αποδεκτά κόστη δαπανών

 1. Αγορά εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει (μόνο για την Μεταποίηση, όχι στα αγροτικά)

 1. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός: περιλαμβάνει και μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας (πχ κλαρκ), αλλά και εκσυγχρονισμό ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Στα επενδυτικά σχέδια του Πρωτογενούς Παραγωγής οι δαπάνες για γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του προϋπολογισμού.

 1. Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις: εγκαταστάσεις που δεν είναι κτίρια ή μηχανήματα (μόνο εκσυγχρονισμός και μόνο για την μεταποίηση)

 

 1. Άυλα: μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα ποιότητας, και λογισμικό αρκεί να είναι αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού

 

 

Άλλες Περιφερειακές Δαπάνες

 1. Leasing: μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (σε χωριστή αίτηση)
 2. Εργασιακό κόστος: μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη (δεν συνδυάζεται με άλλες δαπάνες)

 

Οι Μη Περιφερειακές Ενισχύσεις δηλαδή όσες έχουν σταθερό ποσοστό σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

 1. Οι αμοιβές συμβούλων για ΜμΕ, έως 5% του προϋπολογισμού και μέχρι 50.000,00€, ενώ η επιδότηση είναι 50%, ανεξαρτήτως περιφέρειας.
 2. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, με ποσοστό 50% και μέχρι 5% του προϋπολογισμού
 3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, με ποσοστό 55% στις ΜμΕ και μέχρι 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, με ποσοστό μέχρι και 70% στις ΜμΕ και μέχρι 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 5. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: με ποσοστό επιδότησης 50% και μέχρι 10% του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

Οι υποψήφιοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είναι της μορφής:

 1. Εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, και Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση
 2. Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνετ. Επιχειρήσεις, Αγροτ. Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτ. Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), και Κοινοπραξίες
 3. Ατομικές επιχειρήσεις με τις εξής προϋποθέσεις:
  • ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000,00€
  • μόνο για την Πρωτογενή Παραγωγή

Για τα επενδυτικά σχέδια στην Πρωτογενή Παραγωγή το ανώτατο ύψος επιδότησης (όχι προϋπολογισμού) είναι 500.000,00€. Για τις περιφέρειες που έχουν 50% επιδότηση πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το ύψος του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου είναι 1 εκατ. ευρώ.

Για τα επενδυτικά σχέδια στην Μεταποίηση το όριο της επιχορήγησης είναι τα 3 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Είναι επιλέξιμα:

 1. Επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής για ΜμΕ
 2. Επενδυτικά σχέδια ζωικής παραγωγής για ΜμΕ
 3. Επενδυτικά σχέδια μεταποίησης προς γεωργικό προϊόν
 4. Επενδυτικά σχέδια μεταποίησης προς μη γεωργικό προϊόν
 5. Επενδυτικά σχέδια με συνδυασμό των παραπάνω: πχ αγροτική εκμετάλλευση με εγκαταστάσεις συσκευασίας των προϊόντων της

Φυτική Παραγωγή

Στην Φυτική Παραγωγή είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών συστημάτων: συμβατική, πιστοποιημένη, ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ.  Επίσης είναι επιλέξιμες όλες οι εκμεταλλεύσεις σε σχέση με την παραγωγική μέθοδο: υπαίθρια ή υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.)

Δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με το παραγόμενο γεωργικό προϊόν.

Στο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνεται καθετοποίηση /συσκευασία των γεωργικών προϊόντων

Είναι επιλέξιμη η φαρμακευτική κάνναβη μόνο εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την μεταποίηση για παραγωγή ελαίου (καθετοποιημένη παραγωγή).

Ζωική Παραγωγή

Στην Ζωική Παραγωγή είναι επιλέξιμες οι μονάδες βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, μονόπλων, θηραμάτων, σαλιγκαριών, σηροτροφίας, μελισσοκομίας, και κουνελιών μέχρι 2.000 μητέρες.

Είναι επίσης επιλέξιμες οι παρακάτω μονάδες πτηνοτροφίας:

 1. συμβατικές εκτροφές πουλερικών: Είναι επιλέξιμος ο εκσυγχρονισμός/επέκταση (όχι η ίδρυση) υφιστάμενων μονάδων για παραγωγή κρέατος ή αυγών.
 2. Ειδικά για τις συμβατικές εκτροφές ινδιάνων είναι επιλέξιμη και η ίδρυση νέας μονάδας
 3. Εναλλακτικές εκτροφές για αυγά: είναι επιλέξιμες για ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση, όλες οι μονάδες βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, και αχυρώνα.
 4. Εναλλακτικές εκτροφές για παραγωγή κρέατος: είναι επιλέξιμες για ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση, όλες οι μονάδες βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, και απεριόριστης ελευθέρας βοσκής.
 5. Εκκολαπτήρια και πτηνοτροφεία αναπαραγωγής: είναι επιλέξιμη η ίδρυση νέων μονάδων μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων. Είναι επίσης επιλέξιμος ο εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων μονάδων
 6. Δεν είναι επιλέξιμοι οι στρουθοκάμηλοι σε καμία κατηγορία

Μεταποίηση

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στην μεταποίηση τροφίμων αφορούν στους εξής τομείς:
α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).

γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).

δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).

ε. Ζωοτροφές.

στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών, κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.

η. Οίνος.

θ. Οπωροκηπευτικά.

ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος

ια. Κτηνοτροφικά φυτά

ιβ. Όσπρια.

ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ιδ. Πολλαπλασιαστικό υλικό.

ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.

ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά,

αλόη κ.λπ.).

ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.

ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

κ. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.

κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

κβ. Καφές

κγ. Τσάι

κδ. Αρτύματα (Μπαχαρικά)

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ το αναλυτικό ενημερωτικό

 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.