Γενικά στοιχεία

Ξεκινούν την 31η Μαΐου 2022 οι αιτήσεις υπαγωγής για το Πρόγραμμα Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες για επιδότηση οι δραστηριότητες μεταποίησης τόσο προς γεωργικό, όσο και προς μη γεωργικό προϊόν.

Οι αποφάσεις ένταξης θα εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός του προγράμματος και δικαιούχοι

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 181.521.000 €, και κατανέμεται ως εξής:

 1. Ποσό 90.760.500,00 € (50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από:
  • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),και Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),
  • Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών,
  • Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),
  • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
  • Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγρ. Συνεταιρισμούς

 1. Ποσό 90.760.500,00 € (50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από:
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
  • Εταιρίες του εμπορικού δικαίου

εφόσον το 40% της αξίας των πρώτων υλών τους προέρχεται από συμβολαιακή γεωργία ή από ιδιοπαραγωγή (καθετοποίηση).

Η υποχρέωση είναι 3ετούς διάρκειας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και θα πιστοποιηθεί στο τέλος από Ορκωτό λογιστή.

Σε περίπτωση μη δέσμευσης του ποσού σε τουλάχιστον μία κατηγορία μέσα σε τρείς μήνες από την έναρξη των αιτήσεων, οι δύο κατηγορίες θα ενοποιηθούν.

 • Είναι επιλέξιμοι και δικαιούχοι υπό σύσταση, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύστασης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις Κοινοπραξίες.
 • Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

Οι επιλέξιμες δαπάνες και η αντίστοιχη επιδότηση

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε περιφερειακές και μη περιφερειακές ενισχύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται στα ποσοστά επιδότησης.

Περιφερειακές Ενισχύσεις:

 1. Κτιριακά: κατασκευή και εκσυγχρονισμός με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση
 2. Περιβάλλων χώρος:
 3. Οχήματα μεταφοράς Α’ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας (πχ κλαρκ). Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ή εκπομπών μικρότερων από 50g/km CO2
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων.
 5. Αγορά εγκατάστασης που έχει κλείσει μέχρι 30% του συνόλου του προϋπολογισμού.
  • Η εγκατάσταση έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί
  • Ο αγοραστής δεν σχετίζεται με τον αγοραστή
  • Τα στοιχεία που επιδοτούνται δεν μπορεί να έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν
  • Ο εξοπλισμός που επιδοτείται δεν πρέπει να είναι παλαιότερος των 10 ετών
  • Τα ακίνητα δεν μπορεί να ξεπερνάνε το 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης

      6. Μηχανοργάνωση (υπολογιστές, απομακρυσμένη διαχείριση, δίκτυα, συστήματα ασφαλείας, τηλεφωνικά κέντρα κ.α.)

      7. Δαπάνες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και ηλεκτρονικά.

     8. Άυλα (συστήματα ποιότητας, branding, λογισμικό, ψηφιακή αναβάθμιση) με την προϋπόθεση ότι είναι αποσβέσιμα και σε χρήση για το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου για 3 έτη (για τις ΜΜΕ) μετά την ολοκλήρωσή του

     9. Αγορά γης: λιγότερο από 10% του προϋπολογισμού

Για τις δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων τα ποσοστά επιδότησης ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης είναι τα εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο 45% 55% 55%
Κρήτη 40% 50% 55%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 45% 55% 55%
Κεντρική Μακεδονία 45% 55% 55%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 55%
Ήπειρος 45% 55% 55%
Θεσσαλία 45% 55% 55%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 55%
Δυτική Ελλάδα 45% 55% 55%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 55%
Πελοπόννησο 40% 50% 55%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι 25% 35% 45%
Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

 

 

 

Μη Περιφερειακές Ενισχύσεις

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ: υπηρεσίες συμβούλων, μηχανικών κλπ,
 2. Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις: μίσθωση, εγκατάσταση και διαχείριση περιπτέρου
 3. Καινοτομία για ΜΜΕ: διπλώματα ευρεσιτεχνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας
 4. Παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ: μέχρι 30% του προϋπολογισμού
  • Μόνο ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης
  • Μόνο για κάλυψη αναγκών της μονάδας (πχ φωτοβολταϊκό σύστημα net metering διαστασιολογημένο από μηχανολόγο ανάλογα με τις καταναλώσεις της μονάδας.)
  • Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εδώδιμα φυτά
 5. Επενδυτικές ενισχύσεις μέχρι 30% του προϋπολογισμού για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

Για τις μη περιφερειακές ενισχύσεις τα ποσοστά είναι ενιαία για όλη την επικράτεια, και έχουν ως εξής για τις ΜμΕ:

Κατηγορία % Περιορισμοί
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ 50% Μέχρι 300.000,00€
Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% Μέχρι 500.000,00€
Καινοτομία για ΜμΕ 50% Μέχρι 500.000,00€
Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 55% Μέχρι 1.000.000,00€ μέχρι 30% του προϋπολογισμού
Υπέρβαση ενωσιακών προτύπων 55% Μέχρι 2.000.000,00€ μέχρι 30% του προϋπολογισμού

 

Τα όρια των επιλέξιμων προϋπολογισμών

Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα έχουν ως εξής: 

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δηλαδή όσες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ:
  • Μέγιστος προϋπολογισμός: 7.500.000,00€
  • Ελάχιστος προϋπολογισμός: 500.000,00€

 1. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις:
  • Μέγιστος προϋπολογισμός: 12.500.000,00€
  • Ελάχιστος προϋπολογισμός: 2.000.000,00€

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων
 2. Έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της επένδυσης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.)
 4. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης, με εξαίρεση τις δενδροφυτεύσεις για λόγους ηχομόνωσης, οι οποίες είναι επιλέξιμες
 5. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας
 6. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων
 7. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.)
 8. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.)
 9. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους
 10. Μεταχειρισμένα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμοί
 11. Απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνονται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
 12. Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα
 13. Αμοιβές προσωπικού
 14. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων
 15. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να καλύπτονται όλα για να είναι επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου, δηλαδή κάλυψη εξ’ ολοκλήρου της ιδιωτικής συμμετοχής με ιδιωτικά ή εταιρικά κεφάλαια και δανεισμό.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Πράσινη μετάβαση

Πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δράσεις

 • Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον (πχ ολοκληρωμένης διαχείρισης)
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις με υψηλό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης, υψηλότερο από τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο. (υπέρβαση ενωσιακού προτύπου)
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
 • Προμήθεια οχημάτων της μέγιστης κατηγορίας (π.χ. Euro 5 ή 6) στην εκπομπή ρύπων
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
 • Υποδομές για εξοικονόμηση ύδατος
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 : Αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης
  • Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση.
  • Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%
  • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10
  • Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.