Το διεθνές Πρότυπο ISO 9001, το πλέον αναγνωρισμένο Πρότυπο όσον αφορά τη Διαχείριση Ποιότητας, έχει μεταβεί στην 5η του έκδοση (ISO 9001:2015). Η φετινή χρονιά αποτελεί το τελευταίο έτος μετάβασης για τις ήδη πιστοποιημένες εταιρείες και οργανισμούς, καθώς μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο Πρότυπο.

Κύριες αλλαγές νέας έκδοσης ISO 9001:2015

Η πιο σημαντική αλλαγή στη νέα έκδοση αφορά την υιοθέτηση της νέας δομής των Προτύπων ISO (High Level Structure – Annex SL), βάσει της οποίας θα καταστεί δυνατή η εναρμόνιση όλων των Προτύπων ISO σε μία κοινή δομή με πανομοιότυπη διάρθρωση και ορολογία. Η νέα δομή “High Level Structure” θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή ενιαίων Συστημάτων Διαχείρισης ISO υπό μια κοινή βάση.

Η νέα δομή του Προτύπου ISO 9001:2015 βάσει του ΑΝΝΕΧ SL που αναφέρθηκε παραπάνω έχει διαμορφωθεί ως εξής:

 1. Αντικείμενο
 2. Τυποποιητική παραπομπή
 3. Όροι και ορισμοί
 4. Πλαίσιο λειτουργίας Οργανισμού
 5. Ηγεσία
 6. Σχεδιασμός
 7. Υποστήριξη
 8. Λειτουργία
 9. Αξιολόγηση επιδόσεων
 10. Βελτίωση

 Κάποιες από τις υπόλοιπες σημαντικές αλλαγές της νέας έκδοσης αφορούν τα εξής:

 • Κατανόηση πλαισίου λειτουργίας Οργανισμού
 • Εισαγωγή προσέγγισης διακινδύνευσης (Risk-based thinking) κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΔΠ, αντικαθιστώντας αντίστοιχα την έννοια των προληπτικών ενεργειών.
 • Εισαγωγή ορολογίας περί διατήρησης «τεκμηριωμένων πληροφοριών» προς αντικατάσταση της αντίστοιχης ορολογίας της προηγούμενης έκδοσης όπως «έγγραφο», «τεκμηριωμένη διαδικασία» και «αρχεία».
 • Μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε τρίτους (εξωτερικοί συνεργάτες / υπεργολάβοι)
 • Αντικατάσταση όρου «προϊόν» σε «προϊόντα και υπηρεσίες»
 • Εισαγωγή πλάνου / προγράμματος αξιολόγησης θεσπισμένων στόχων ποιότητας
 • Μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μερών και των αναγκών / απαιτήσεων τους
 • Πιο σαφής απαίτηση αναγνώρισης της ευθύνης και της δέσμευσης της διοίκησης και κατάργηση απαίτησης ορισμού Εκπροσώπου της Διοίκησης.
 • Εισαγωγή έννοιας «Επιχειρησιακής Γνώσης»

Η PROTYPON ΑΕ στηριζόμενη στη μακρόχρονη εξειδίκευση και εμπειρία του προσωπικού της, έχει προχωρήσει με επιτυχία στην ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικών project πιστοποίησης στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.