Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης 1, των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Το ύψος της χρηματοδότησης των ΕΟ ανέρχεται στο 100% των δαπανών εκτός των περιπτώσεων επενδυτικών δαπανών του Μέτρου 4, όπου θα ισχύσει προσαύξηση κατά 20%, με μέγιστο ποσοστό το 90%.

Για τη Δράση 1, που αφορά στην ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της ΕΣΚ, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 22 Οκτωβρίου 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εν λόγω Υπομέτρων ανέρχεται σε 64 εκ. €. Αναλυτικότερα, το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 46,5 εκ. €, ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 έχει συνολικό προϋπολογισμό 17,5 εκ. €.
Δικαιούχοι των δύο Υπομέτρων είναι Επιχειρησιακές Ομάδες, δηλαδή σχήματα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.

Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η τροποποίηση αφορά μεταξύ των άλλων στην αναγνώριση των ομάδων, στις δαπάνες προσωπικού, στις ενδεικτικές δαπάνες παραγωγού, κλπ.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής:

  • «Ειδικότερα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να έχουν εναρμονίσει τη λειτουργία τους σύμφωνα με το Νόμο 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016) και οι ομάδες παραγωγών/ οργανώσεις παραγωγών να έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. ΥΑ 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β/24-02-2017, όπως ισχύουν».
  • «Η αμοιβή του παραγωγού αφορά σε εργασίες που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής υπολογίζεται ανά ώρα απασχόλησης με μέγιστο χρόνο πλήρους απασχόλησης των 6 ωρών και 40 λεπτών ημερησίως και μέχρι το όριο των 4,09 €/ώρα ή 26,18 €/ ημέρα πλήρους απασχόλησης (μικτές αποδοχές)».

Μπορείτε να διαβάσετε την Τροποποίηση, ΕΔΩ.

Δείτε τις συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις της Πρόσκλησης, ΕΔΩ.